Kan god man vägra en gåva?

FRÅGA
Min mamma har en så kallad "god man" och min mamma är frisk nog att kunna förstå, ta ansvar och veta vad hon gör. Nu vill min mamma ge mig pengar till en bil i gåva eftersom jag precis fått mitt körkort. Det är nämnvärt att min mamma inte lider av några ekonomiska problem vilket innebär att hon kan köpa mig en bil flera gånger om utan att det skulle drabba hennes ekonomi negativt. Den gode mannen vägrar bevilja detta men istället så föreslår den gode mannen ett förskott på arvet vilket jag nekar till eftersom ett arv inte känns som en gåva och är för personligt för att kunna nyttjas på detta sätt. Får den gode mannen neka min mamma att ge mig pengar till min första bil? vilka alternativ finns i så fall?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Bestämmelser om s.k. godmanskap finns i föräldrabalken (FB) 11 kap., se här.

Har gode mannen rätt att vägra?
Den gode mannen får som huvudregel inte binda den hjälpbehövande till rättshandlingar utan dennes samtycke. Din mor måste således samtycka till de rättshandlingar den gode mannen föreslår. Endast om din mor är ur stånd att lämna sitt samtycke till en viss rättshandling, t.ex. på grund av sjukdom, krävs ej samtycke, se FB 11 kap. 5 §.

Om den gode mannen och din mor har olika uppfattningar om hur man ska förfara i en viss fråga, gäller vanligtvis principen att huvudmannens uppfattning blir avgörande, d.v.s. din mors åsikt avgör. Detta följer av att den gode mannen inte ska agera som annat än ett biträde åt huvudmannen.

Det sagda innebär i ditt fall, att din mor bör rättsligt sett bör ha rätt att bestämma huruvida du ska få pengar till en ny bil eller inte. Jag kan dock inte med full säkerhet ge ett klart svar, eftersom jag inte har någon information kring hur godmanskapet har förordnats - det kan vara väldigt varierande; allt från att ombesörja försäljning av en fastighet till att gälla all egendom.

Förskott på arv?
Arvsordningen bygger på tanken att föräldrar vill behandla sina barn ekonomiskt likvärdigt, totalt sett. Denna tanke ligger bakom bestämmelsen i ärvdabalken (ÄB) 6 kap. 1 § (se här), där det stadgas en utgångspunkt för att en gåva till sina barn utgör förskott på arv. Om din mor inte vill att pengarna till bilen ska räknas som förskott på arv, måste hon därför uttryckligen ange det, för att pengarna inte ska avräknas vid ett framtida arvskifte. Alltså: om inget annat anges, kommer gåvan ses på som ett förskott på arv och avräknas vid ett arvskifte. Föreskrivs annat, kan dock gåvan undantas från förskottsreglerna.

Hoppas du med detta fick svar på din fråga!

Vänligen,

Måns Axnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (476)
2020-10-29 När får jag en förvaltare?
2020-10-29 Byte av god man
2020-10-28 Överförmyndarnämnden
2020-10-28 Kan jag bli god man trots att jag har ett brott i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (86388)