Kan god man bestämma över huvudmannens mediciner?

2020-06-30 i God man
FRÅGA
Har en Godman rätt att fatta beslut över vilka mediciner som huvudman behöver. Godman anser att huvudman inte skall ha en viss medicin som hen behöver pga sitt dåliga mående. Godman anser att den är beroendeframkallande och låter istället huvudman ha svåra utbrott och är utåtagerande mot grannar och personal. Vilket innebär att huvudman måste hållas i sin lägenhet med mer el mindre tvång.
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över huruvida god man har befogenhet att fatta beslut över vilka mediciner som huvudmannen behöver i sin dagliga livsföring. När det kommer till god mans befogenheter och skyldigheter är det främst föräldrabalken (FB) som är tillämplig lag.

God mans lagstadgade befogenheter och skyldigheter

Huvudregeln i svensk rätt är att om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för denne (11 kap. 4 § första stycket FB). I samband med förordnandet av god man för den enskilde beslutas även vad som ska ingå i godmanskapet (exempelvis att sköta den enskildes ekonomi). Utöver vad som är stadgat i godmanskapet är en rättshandling som en god man företar enbart bindande om (ifall detta är möjligt) samtycke kan inhämtas från den som förordnandet avser (11 kap. 5 § första stycket första meningen FB). Enbart i de fall då den enskilde på grund av sitt tillstånd varit ur stånd att ge uttryck för sin mening eller denna av annan orsak inte har kunnat inhämtas, kan god man företa en rättshandling utan samtycke (11 kap. 5 § första stycket andra meningen FB). Om huvudmannen alltså är i tillstånd att uttrycka sin vilja för att ta medicinerna är god mans agerande felaktigt.

Sammanfattning

Om huvudmannen är i tillstånd att uttrycka sin vilja för att ta medicinerna finns det inget lagstöd för god man att neka hen detta. Att man har en god man förordnad innebär inte att man förlorar sin rättshandlingsförmåga, så som man gör när man får en förvaltare förordnad. Man kan alltså se god man som enbart ett stöd till huvudmannen, men kan inte hindra huvudmannen från att ta egna beslut.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (489)
2021-01-18 Vad får en god man göra?
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare

Alla besvarade frågor (88426)