Kan förälder som fått ensam vårdnad strunta i beslut om barnets umgänge med den andre föräldern, och vad kan då den andre föräldern vidta för åtgärd?

2020-12-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Om ex mamman får ensamvårdnad genom en vårdnadstvist, kan hon då strunta i att låta pappan ha barnen varannan helg?Och i så fall hur kan pappan få till ett juridiskt beslut om umgänge varannan helg?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar den situationen du beskriver, så finns ett beslut angående ett barns vårdnad och umgänge. Beslutet innebär att mamman till barnet har fått ensamvårdnad och att pappan ska få ha barnet varannan helg för umgänge. Din fundering gäller om mamman kan strunta i detta beslut och om pappan i så fall kan få ett nytt juridiskt beslut vad gäller umgänget varannan helg.

För att besvara din fråga, kommer jag gå igenom de regler som finns och applicera dessa på de omständigheter du nämner. Jag kommer även i slutet av mitt svar skriva med en sammanfattning och en rekommendation på hur parterna kan gå vidare.

Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. samt 21 kap. föräldrabalken. När jag hänvisar till denna lag kommer jag använda förkortningen FB.


Beslutet av ensam vårdnad och umgänge
Som huvudregel så ska föräldrarna i första hand samtala och försöka komma överens på frivillig väg. Detta ska ske under två veckor, med möjlighet till förlängning om förutsättningar för frivillig överenskommelse finns (21 kap. 2 § FB).

Skulle det vara så att mamman och pappan inte kommer överens på frivillig väg så kan beslutet om mammans ensamma vårdnad och pappans umgänge verkställas i domstol. Då ska ansökan om detta göras hos tingsrätt (21 kap. 1 § 2 stycket FB). En ansökan om verkställighet av ett beslut eller en dom, ska sökas hos tingsrätt på den ort där barnet bor (21 kap. 1 § 2 stycket FB).

Om vårdnadstvisten skett i domstol, och beslutet om vårdnaden och umgänget är en dom, krävs att domen först har vunnit lagakraft innan verkställighet av tingsrätt kan göras (21 kap. 1 § 2 stycket FB). Att en dom har vunnit lagakraft innebär att den inte längre kan överklagas. Den tidpunkten måste alltså först ha infallit för domen innan ansökan om verkställighet kan göras.

Detta innebär att föräldrarna först kommer att behöva försöka komma överens genom medling. Skulle det inte gå, och pappan är rädd att förlora umgänget med barnet varannan helg, kan ansökan om att beslutet ska verkställas av tingsrätt göras


Hur bedöms och hur går verkställigheten till?
Tingsrätten kommer att ta hänsyn till barnets bästa. Beroende på barnets ålder och mognad, kan även barnets vilja tas med i bedömningen av verkställighet av beslutet (21 kap. 1 § 1 stycket, 5 § och 6 § FB). Tingsrätten ska alltså bedöma vad som är bäst för barnet när verkställigheten beslutas. Beroende på hur gammalt barnet är, och vilken mognad barnet har uppnått, kan även barnets vilja till att vara hos sin pappa varannan helg tas med i bedömningen. Hänsyn kommer också tas till att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § 1 stycket FB). Det innebär att barnets rätt till att umgås med sin pappa kommer beaktas.

Verkställighet kan dock vägras i två situationer. Den första situationen om beslutet är oförenligt med barnets vilja, om barnet uppnått tillräcklig ålder och mognad för att tillmätas sådan betydelse för beslutet (21 kap. 5 § FB).

Den andra situationen är om det är tydligt att det strider mot barnets bästa (21 kap. 6 § FB). Det kan vara om verkställigheten skulle innebära en stor risk för att barnet far illa av att beslutet genomförs (se förarbete prop. 2005/06:99 s. 80 f.). Eftersom det redan finns ett beslut om vårdnad och umgänge, så är det bara om det finns nya omständigheter som uppkommit efter det tidigare beslutet som kommer att tas hänsyn till i dessa bedömningar.


Kan mamman motsätta sig verkställighet?
Om verkställigheten går igenom och beslutet då genomförs så ska man rätta sig efter detta. Skulle det vara så att pappan är rädd att mamman ändå inte kommer följa ett verkställighetsbeslut, så finns det en möjlighet för domstolen att besluta om verkställighet som förenas med vite (21 kap. 3 § 1 stycket FB). Det betyder att den som inte följer verkställighetsbeslutet kan behöva betala en straffavgift. I rättsfallet RÅ 1992:97 kommer domstolen fram till att för att sådant beslut med vite ska det finnas tydliga villkor som inte följs. Det gäller exempelvis tid för när umgänge ska ske. I den situationen du beskriver betyder det att parterna måste vid ett sådant verkställighetsbeslut behöver precisera när barnet ska umgås med pappan.


Sammanfattning
Eftersom det finns ett beslut där mamman har fått ensamvårdnad av barnet och att pappan har rätt till att ha barnet varannan helg för umgänge, finns det en möjlighet att genomföra det beslutet. Det kan göras genom en ansökan till den tingsrätt på den ort där barnet bor.

Är det så att beslutet om vårdnaden och umgänget tagits i domstol och är en dom, krävs att domen inte längre kan överklagas för att ansökan om verkställighet ska kunna göras. När en dom överklagas betyder det att en av parterna begär att en annan högre domstol, till exempel Hovrätten, ska ändra domen. Tiden för överklagan måste alltså ha tagit slut.

Är pappan osäker på att mamman kommer att genomföra beslutet trots att det verkställs, kan man ansöka om verkställighetsbeslut som förenas med vite. Då kommer mamman behöva betala en straffavgift om hon inte följer de villkor på umgänge som ni skriver med i verkställighetsbeslutet. Dessa villkor bör preciseras och skrivas så tydligt som möjligt.


Rekommendation
Om det är så att pappan är orolig att mamman inte kommer följa det beslut som tagits om vårdnad och umgänge, är min rekommendation att kontakta en jurist som kan hjälpa parterna att få till medling. Det är alltid det bästa om föräldrarna kan komma överens på frivillig väg. Om det inte skulle gå, kan även denna jurist hjälpa till med ansökan om verkställighet hos tingsrätt. Är oron väldigt stor för att beslutet trots detta ändå inte kommer följas, kan denna ansökan förenas med vitesförläggning.

Jag hoppas att jag besvarat din fråga! Parterna i frågan är välkomna att kontakta och boka tid med någon av våra jurister som kan hjälpa dem vidare: https://lawline.se/boka


Vänligen,
Hilma Nilsson.

Hilma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (826)
2021-04-17 Kan jag kräva ensam vårdnad?
2021-04-15 Vem betalar kostnader för umgänge?
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?
2021-04-06 Kan en stöld innebära förlorad vårdnad om barn?

Alla besvarade frågor (91320)