Kan flera ringa narkotikabrott åtalas som narkotikabrott av normalgrad? och lite om beviskrav.

2020-02-17 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej,Jag har gjort ett relativt stort antal (50+) småköp av droger på nätet under 2- 3 år. Det handlar om ca 1-2 köp i månaden utspritt under den perioden. Alla köp har varit för eget bruk och har konsumerats enbart av mig inom 1 vecka. Var för sig ligger köpen långt under den mängd när brottet blir narkotikabrott av normalgraden.Om det skulle framkomma bevis för alla dessa köp, som tillsammans troligen trillar över till ett brott av normalgraden, kan åklagaren då räkna ihop dessa till ett brott? Det sista köpet skedde för ca 3 år sedan, så om det hela bedöms som ett antal ringa brott så är de ju preskriberade. Sedan dess har jag kommit ur mitt missbruk och lever nu ett nyktert liv.Om de här brotten är att anse som narkotikabrott av normalgraden, vad krävs för bevis i ett sådant här fall?Skulle det räcka med en order på en sida samt en överföring av kryptovaluta kopplat till mig? Narkotikan är ju sedan länge konsumerad. Egentligen kan jag inte heller 100% veta om det var narkotika jag fick skickat till mig. Det skulle tex kunna varit någon form av ännu ej klassificerad variant av en viss typ av narkotika./B
SVAR

Hejsan!

Först och främst vill jag gratulera dig till att du idag är nykter i det hänseende.

Aktuell lagstiftning: Narkotikastrafflag

Ringa narkotikabrott eller narkotikabrott i normalgrad?
Det ringa brottet reserveras huvudsakligen för gärningar som endast innefattat eget bruk eller innehav av narkotika för eget bruk. I en dom den 14 mars 2013 i mål nr B3730-11 har Högsta domstolen framhållit att bedömningen av ett narkotikabrott ska ske på ett nyanserat sätt med beaktande av samtliga de omständigheter som är av betydelse, men att sort och mängd narkotika i princip är avgörande vid gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott och brott av normalgraden (se också NJA 2012 s.849). Högsta domstolen uttalade i domen att innehav av fem gram eller mer amfetamin som regel ska bedömas som narkotikabrott av normalgraden.

I rättsfallet NJA 2012 s.849 kom domstolen fram till att innehav av 50 ecstasytabletter skulle anses som narkotikabrott av normalgraden medan innehav av 5 ecstasytabletter var att klassa som ringa narkotikabrott. I NJA 2008 s.653 ansågs innehav av 0,73 gram kokain för eget bruk utgöra narkotikabrott av normalgraden. I hovrättsfallet RH 2014:31 bedömdes olovlig framställning av en mindre mängd spice/cannabis för eget bruk som ringa narkotikabrott.

Kan flera ringa narkotikabrott bli narkotikabrott i normalgrad?
En åklagare kan inte "samla" alla ringa narkotikabrott till att det blir narkotikabrott av normalgraden. Det finns därför ingen möjlighet att åtala dig för narkotikabrott i normalgraden även om åklagaren på något vis hade kunnat bevisa att du har brukat narkotikan som du har köpt. Som exempel kan tas NJA 2017 s.415 där åklagare åtalade en person för tre fall av ringa narkotikabrott.

Bevis
Åklagaren har att bevisa utom rimlig tvivel att någon har begått ett brott. Det är ett väldigt högt ställt beviskrav. det krävs konkreta, objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att personen i fråga har begått ett narkotikabrott för att tillräcklig bevisning ska anses föreligga. Det är högst osannolikt att en åklagare, för det första hade fått reda på de köpen du har gjort (om ingen polisanmälning görs), för det andra att denne startar en förundersökning kring det när köpen var för längesedan eller ens fått tillgång till det då det finns reglering som säkerställer att de inte bara kan gå in och beslagta dina saker, för det tredje att det räcker med en order och en kryptovaluta kopplat till dig för att det ska ställas bortom all rimlig tvivel.

Jag hoppa jag har kunnat svara på dina frågor. Om du har några funderingar eller något du tyckte att jag var otydligt med så hör av dig till binh.tran@lawline.se så ska jag försöka förtydliga.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll