Kan farmor bli vårdnadshavare?

kan barnets mamma som är vårdnashavare övelämna detta till barnets farmor barn är familjehemsplaserat hos farmor

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas vi kan besvara din fråga. För att besvara din fråga kommer vi behöva se på reglerna i Föräldrabalken (FB). Främst föräldrabalkens 6 kapitel.

Vem kan vara vårdnadshavare?

Enligt svensk rätt är det bara föräldrar som kan vara just "vårdnadshavare". Detta blir mamman automatiskt vid barnets födelse, 6 kap. 3 § FB. Även fadern blir det automatiskt ifall föräldrarna är gifta, 6 kap. 3§ FB. Är de inte gifta så krävs istället en anmälan, 6 kap. 4 § FB.

Vårdnadshavarskap kan fråntas en förälder samt flyttas över till den enbart en förälder, 6 kap. 5 & 7 § FB. Någon annan än föräldrar kan inte vara vårdnadshavare enligt svensk rätt. De kan dock vara "särskilt förordnad vårdnadshavare", 6 kap. 8 § FB. Detta kan ske om en förälder dör vilket inte är aktuellt här. Det som är mer intressant är sjätte kapitlets åttonde paragraf som säger att under två förutsättningar så kan en särskilt förordnad vårdnadshavare utses av rätten, 6 kap. 8 § RB.

Den första förutsättningen är att barnet stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrarnas. Om barnen är familjehemsplacerade hos farmorn och detta har pågått under en längre tid kan denna förutsättning vara uppfylld. Det ska dock nämnas att de ska vara fråga om en mycket lång tid som leder till att barnets egentliga familjära band är till den som barnet bor med. Ett antal rättsfall som kan visa på detta är NJA 1993 s. 666 där barnet bott i ett familjehem i 14 år, NJA 2014 s. 307 där barnet bott där i sju år och Svea HovR dom T 1296-14 där barnet som var mycket ungt hade bott där i 2 och ett halvt år. Barnet i det sista fallet var tre år gammalt.

Den andra förutsättningen är att de är uppenbart bästa för barnet att förhållandena består och vårdnaden överflyttas. Här kan man jämföra med sjätte kapitlets andra paragraf. Men i övrigt är frågan om vad som är barnets bästa svår att besvara generellt. Det måste alltid göras en helhetsbedömning.

Saker som kan beaktas är barnets vilja, barnets koppling till sina biologiska föräldrar, barnets koppling till familjehemmet samt barnets behov av stabilitet. I förarbetena säger man att ifall det finns en god kontakt mellan föräldern och barnet så bör inte överflyttande komma på fråga, Prop 1981/82:168 s. 40. Som du märker är regel uppbyggd så att de inte ska vara att de är mer passande för föräldrar och andra vuxna att en förälder inte har vårdnad. Istället är fokus på barnet. Detta fokus på barnet är anledningen till att de är socialnämnden som kan föra talan om överflyttande av vårdnad, 6 kap. Andra stycket 8 § FB.

Är detta något som är på tapeten så är det alltså socialnämnden som ska ansöka om det till rätten. De är alltså dessa som ska kontaktas av de inblandade ifall de anser att de finns skäl för en överflyttning. Socialnämnden ska dock på eget initiativ pröva frågan om överflyttning av vårdnad ifall placeringen i ett föräldrahem har överstigit 3 år, 6 kap. 8 § Socialtjänstlag.

Sammanfattning

De finns en möjlighet att en den som tagit emot barnet får vårdnad om barnet. Ifall denna person även är farmor så påverkar de inte bedömning. Detta är dock inte något som föräldern kan besluta om utan de är en bedömning som socialnämnden och i slutändan rätten ska göra. Bedömningen går ut på att bedöma vad som är barnets bästa.Jag hoppas det besvarade din fråga

Med vänliga hälsningar

Karl MontalvoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”