Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?

2020-09-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Vad gäller om jag är gravid och fadern inte vill ha någon del i barnets liv? Är det möjligt, om jag och fadern är överens, att han avskriver sig sin del av vårdnaden så att jag får ensam vårdnad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Faderskap

Om du är gift med en man gäller en faderskapspresumtion, och den du är gift med kommer att registreras som barnets fader. (1 kap. 1 § föräldrabalken) Är du ogift ska faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § föräldrabalken). Bekräftelse innebär att fadern skriftligen intygar att han är barnets fader, vilket ska godkännas av modern och socialnämnden innan det blir juridiskt bindande. (1 kap. 4 § föräldrabalken) Fastställande genom dom innebär att en domstol fattar beslut om vem som är fader. En faderskapsutredning av socialnämnden, ett DNA-test eller andra omständigheter kan ligga till grund för beslutet. (1 kap. 5 § föräldrabalken) Barnet har även en rätt att umgås med båda sina föräldrar, oavsett om vårdnaden är gemensam eller ensam (6 kap. 15 § föräldrabalken).

Vårdnad

Föräldrarna är vårdnadshavare om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt någon annan. (6 kap. 2 § föräldrabalken) Är föräldrarna gifta ska barnet stå under gemensam vårdnad, är modern däremot inte gift med fadern får hon ensam vårdnad. (6 kap. 3 § föräldrabalken) Den som har vårdnaden har ansvar över barnets personliga förhållanden och ska se till att dess behov blir tillgodosedda. (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken) Har man gemensam vårdnad kan man avtala med den andra föräldern att den istället ska övergå till ensam vårdnad för en av föräldrarna. Det krävs ett skriftligt avtal som båda föräldrarna ställer sig bakom samt socialnämndens godkännande. (6 kap. 6 § föräldrabalken) När socialnämnden överväger om de ska godkänna ett sådant avtal tittar de främst på barnets bästa. I den bedömningen är barnets nära och goda relation till båda sina föräldrar central. (6 kap. 2a § föräldrabalken) Att fadern vill bryta all kontakt med barnet genom att avsäga sig vårdnaden kan alltså ställa till problem. Socialnämnden kan besluta att inte godkänna ensam vårdnad i en sån situation.

Sammanfattning

Utgångspunkten i svensk rätt är att barn har rätt till båda sina föräldrar. Fadern ska därför registreras som fader när han är känd. Är du gift med barnets fader kan han avsäga sig vårdnaden om ni båda är överens. Det krävs dock att Socialstyrelsen godkänner detta, och de behöver ta barnets bästa i beaktande. Är du inte gift med fadern när barnet föds får du automatiskt ensam vårdnad.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (827)
2021-04-21 Kan mitt ex bli vårdnadshavare?
2021-04-17 Kan jag kräva ensam vårdnad?
2021-04-15 Vem betalar kostnader för umgänge?
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?

Alla besvarade frågor (91439)