Kan ett störande ljud i en hyresrätt leda till sänkning av hyran?

Jag bor i hyresrätt och under dem senaste dagarna har det tjutit i väggarna. Vi är fler grannar med samma problem. Vi har ringt ang detta men dem hittar inte problemet.

Det tjuter så att det gör ont i öronen. Typ tinnitus tjut. Har vi rätt till sänkt hyra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rättslig bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i 12 kap jordabalken (JB). Under hyrestiden ska din hyresvärd tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt allmän uppfattning i orten är fullt brukbar för boende (12 kap 9 § JB). Enligt tidigare domstolsavgöranden kan lägenhetens skick avse bland annat störande musik och buller. Om en brist uppstår i lägenheten utan att hyresgästen orsakat denna har hyresgästen rätt att kräva att hyresvärden vidtar vissa åtgärder (12 kap 16 § och 12 kap 11 § JB):

1. Hyresgästen får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse åtgärda problemet.

2. Kan bristen inte avhjälpas eller underlåter hyresvärden att efter tillsägelse åtgärda problemet, får hyresgästen säga upp avtalet. Uppsägning får endast ske om bristen är av stor betydelse.

3. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till en viss nedsättning av hyran.

4. Hyresgästen har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på dennes försummelse.

5. Om hyresavtalet avser en bostadslägenhet får hyresvärden föreläggas att avhjälpa bristen. Ett sådant föreläggande meddelas av hyresnämnden efter ansökan av hyresgästen.

Föreligger en brist i lägenheten?

Det finns ett stort antal avgöranden som rör brister i lägenheters skick. Störande ljud från grannar har i flera fall ansetts utgöra en brist (men en bedömning får göras av vilka ljud som normalt får tålas i ett flerbostadshus). Störningar av tillfällig karaktär anses dock inte utgöra en brist. I ett fall förekom bland annat hög musik och skrik varvid en brist som berättigade nedsättning av hyran ansågs föreligga. Även sådant som kan upplevas obehagligt för den boende kan utgöra en brist i hyresrättslig mening. Störningar från andra fastigheter anses också kunna vara en brist.

Ett tinnitusljud som pågått i flera dagar skulle kunna inge en sådan obehaglighetskänsla att det är att betrakta som ett hinder i lägenheten. I annat fall är det ett störande ljud, som i sig kan anses utgöra en brist då ett tinnitusljud inte är något som normalt bör tålas i ett flerbostadshus. Om ljudet är tillfälligt anses det dock inte utgöra en brist och därmed försvinner hyresvärdens skyldigheter enligt 12 kap 11 § JB. Om ljudet inte är tillfälligt har ni förmodligen rätt till sänkt hyra för den tid lägenheten varit i bristfälligt skick.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000