Kan ett senare faderskapstest påverka en verkställd adoption?

2021-10-29 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har adopterat min äldsta dotter och nu vill min fru alltså dotterns mamma göra ett faderskapstest för att få reda på om den som hon trott varit pappa hela tiden eller om det är en annan person. Vad kan hända med adoptionen? Och vad kan hända om det visar sig att det varit fel biologisk pappa hela tiden. Vad har då den eventuella riktiga pappan för rättigheter och vad kan han kräva??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du vad som händer med ett adoptivförälderns ställning gentemot adoptivbarnet om ett faderskapstest visar en annan person än den ni trodde var biologisk far till barnet. Jag tolkar också din fråga som att adoptionen redan är verkställd. Fokus i det följande kommer därför läggas på frågan om adoptionen på något sätt kan angripas av den biologiska fadern.

Regler om adoption och dess rättsverkningar finns i föräldrabalken (FB).

Adoptionens betydelse

När ett barn adopteras innebär det att den nya föräldern tar över de rättsliga banden, och de ursprungliga banden till föräldrarna upphör. Den som blir adopterad blir alltså juridisk sett barn till adoptivföräldern (4 kap. 21 § FB). När det gäller s k styvbarnsadoption, dvs om en gift eller samboende person adopterar sin makes eller sambos barn, blir barnet makarnas gemensamma barn (4 kap. 6 § andra stycket FB).

Hävande av adoption mm

Det är inte möjligt att enligt familjerättsliga regler att häva en adoption. Det kan förklaras av att regler som rör barn alltid ska vara till barnets bästa, i vilket det bl a ingår barnets rätt till föräldrar. Det finns i princip enbart två vägar att gå för att ändra en redan existerande adoption. Det ena är att tillgripa s k extraordinära rättsmedel för att ogiltigförklara adoptionen, dvs resning eller klagan över domvilla. Det är svårtillämpade regler eftersom det krävs att någonting under adoptionsprocessen varit eller utförts felaktigt, t ex att en central del av adoptionsreglerna har förbisetts under processen. Det andra alternativet för den biologiska fadern är att söka om en ny adoption, dvs med honom som adoptant (4 kap. 6 § FB). Svårigheten i detta är emellertid att det krävs att den vårdnadshavande föräldern samtycker till adoptionen, dvs att du och barnets mor ger sitt samtycke (under förutsättning att du har vårdnadsansvar över barnet) (4 kap. 8 § FB).

Vad innebär det här för dig?

Som följer av ovan likställs alltså ett adoptivbarn med ett biologiskt barn för adoptanten, vilket innebär att alla rättigheter och skyldigheter för såväl dig som för barnet även gäller för er. Det finns begränsat med möjligheter att påverka en verkställd adoption. I ditt fall betyder det att den biologiska fadern inte kan angripa adoptionen med stöd av ett faderskapstest som visar att han är biologisk far. Adoptionen kommer med andra ord inte att påverkas, såvida inte du och din fru samtycker till att han adopterar barnet.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?