Kan ett innehav av två bostadsrätter medföra att väsentlig anknytning till Sverige föreligger?

FRÅGA
Hej Jag funderar på att flytta till ett annat EU land och vill vara begränsad skatteskyldig i Sverige. Jag undrar nu om innehav av två bostadsrätter enligt nedan kan anses vara väsntlig anknytning till Sverige?Jag har varit folkbokfört i Borätt A sedan mer än ett år tillbaka och haft inneboende samtidigt som jag bodde där. Jag vill hyra Borätt A i andra hand vid flytt utomlands.Borätt B har jag haft uträttat så att jag kan ha inneboende men har ej bott eller varit folkbokfört där. Nu har min son folkbokfört sig i Borätt B och vi har fortfarande inneboende där. Jag kommer att besöka Sverige då och då och bor då med min son i Borätt B. Kan jag behålla båda bostadsrätterna vid flytt till ett annat EU land och vara begränsad skatteskyldig i Sverige?Hälsningar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skattskyldighet finns i 3 kap. inkomstskattelagen (IL).

Vilka omständigheter ska beaktas vid bedömningen om väsentlig anknytning till Sverige föreligger?

För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska flera olika anknytningsfaktorer beaktas (3 kap. 7 § första stycket IL). Anknytningsfaktorerna är:

om personen är svensk medborgarehur länge personen varit bosatt härom personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ortom personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskälom personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbrukom personen har sin familj härom personen bedriver näringsverksamhet härom personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten härom personen har en fastighet härliknande förhållanden.

Att ha en bostad i Sverige inrättad för åretruntbruk är således en omständighet som ska beaktas. Bestämmelsen anger inte någon inbördes rangordning mellan de olika faktorerna, och inte heller något minimikrav gällande hur många faktorer som ska vara uppfyllda för att väsentlig anknytning ska föreligga.

I 3 kap. 7 § andra stycket IL finns en presumtionsregel som säger att den skattskyldige under de första fem åren efter flytten från Sverige ska visa att väsentlig anknytning till Sverige saknas. Det innebär att måste kunna bevisa för Skatteverket att du inte har väsentlig anknytning under de första fem åren.

Kan ett innehav av två bostadsrätter medföra att väsentlig anknytning till Sverige föreligger?

Då en samlad bedömning ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet är det svårt att ge ett konkret svar på frågan. Att ha en bostad i Sverige inrättad för åretruntbruk är en omständighet som ska beaktas, men även andra faktorer kan bli aktuella, exempelvis om du har familj i Sverige, om du är svensk medborgare, hur länge du varit bosatt i Sverige, samt om du bedriver näringsverksamhet i Sverige. Enligt praxis är bostad, familj och ekonomiskt engagemang de faktorer som väger tyngst, vilket talar för att du kommer ha väsentlig anknytning till Sverige även efter flytten. Att behålla en bostad i Sverige efter flytten medför normalt att väsentlig anknytning föreligger, och det påverkar inte bedömningen att bostaden varit uthyrd under tiden (RÅ 1974 A 738 och RÅ 1974 A 1220). Det är således tillgången till själva bostaden som är den avgörande faktorn.

Om du skulle sälja bostadsrätterna kommer den väsentliga anknytningen kvarstå till dess köparen har tillträtt fastigheten (RÅ 2009 not. 83). Det spelar ingen roll om bostaden innehas med äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt eller om den disponeras på annan grund. Anknytningen blir dessutom extra stark om du före flytten haft någon av bostäderna som din permanentbostad.

Detta i kombination med att du utifrån frågan även har familj i Sverige, medför att du med stor sannolikhet kommer ha väsentlig anknytning till Sverige efter även flytten.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (307)
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?
2021-11-20 Medborgarskapets betydelse för beskattnings- och arvsfrågor
2021-11-04 Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av att vistas i Sverige några månade per år?
2021-11-03 Beskattas man i Sverige när man säljer en lägenhet i Tyskland?

Alla besvarade frågor (97716)