Kan ett hus som har införskaffats innan ett samboförhållande utgöra samboegendom?

FRÅGA
En man äger ett hus men bor i en lägenhet. Han väljer att hyra ut huset till sin flickvän som har svårt att hitta en bostad. Då han, klantigt nog, inte skrivit om sig till lägenheten då både bostäderna ligger på samma ort, räknas de tydligen, när förhållandet tar slut, som sambos. Han vill sälja huset men hon vägrar flytta ut. Har hon någon som helst rätt till bostaden? Hon har bott där 1 år.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom frågan gäller sambor kommer sambolagen (SamboL) att tillämpas.

Vem anses som sambor

Sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). Det föreligger en presumtion att två personer är sambor om de är folkbokförda på samma adress. Presumtionen kan brytas om man bevisar att något annat gäller.

Samboegendom

Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats genom gemensam användning och om inget annat har avtalats mellan samborna (3 § SamboL). Förvärv innan ett samboförhållande anses vanligtvis inte utgöra förvärv för gemensam användning. Avgörande är däremot avsikten med den förvärvade egendomen.

Bodelning

Vid samboförhållandets upphörandet kan samboegendomen fördelas mellan samborna om någon av dem begär bodelning. Begäran måste ske senast ett år från det att samboförhållande upphör (8 § SamboL). Om ingen begäran görs inom ettårsfristen går rätten till bodelning förlorad.

Samboavtal

Sambor kan avtala om att en viss egendom inte ska ingå vid en eventuell bodelning om samboförhållandet upphör. Det innebär att avtalet inte får reglera hur själva bodelningen ska gå till. Ett samboavtal får ändras genom upprättande av ett nytt avtal. Det får upprättas både innan och under samboförhållandet. Vidare måste avtalet vara skriftligt och undertecknas av bägge parter (9 § SamboL).

Detta gäller i ditt fall

Eftersom frågan gäller endast huset kommer inget att nämnas om lägenheten.

Sambolagen är tillämplig om mannen och hans flickvän uppfyller alla förutsättningar för ett samboförhållandet enligt lagen. Redan samma folkbokföringsadress anses tyda på ett samboförhållande såtillvida mannen eller flickvännen inte kan bevisa motsatsen.

Förutsatt att det är frågan om ett samboförhållande i detta fall, är huset införskaffat innan samboförhållandet ingicks. Enligt frågans formulering finns det inget som tyder på att huset varit ägnat för en gemensam användning. Om flickvännen inte har köpt sig in sig huset finns det inget som visar på att huset ska utgöra samboegendom i lagens mening.

Om inget annat har avtalats mellan samborna kommer inte huset att ingå i en eventuell bodelning, varför flickvännen inte kommer ha rätt till bostaden.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?