FrågaAVTALSRÄTTAvtal27/02/2019

Kan ett gym ändra i sina villkor i efterhand?

Hej! Jag har ett tillsvidareavtal på ett gym. Nu vill jag säga upp det och det står på avtalet att ser är månads uppsägningstid. De svarar mig att de har ändrat villkoren och att det nu är två månader som gäller. Kan de göra så?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med regleras avtalsfrågor i Avtalslagen (AvtL) och mer specifikt genom Avtalsvillkorslagen (AVLK) om avtalsparterna är en konsument och en näringsidkare (en juridisk eller fysisk person som bedriver yrkesmässig verksamhet av ekonomisk natur).

Som huvudregel i svensk lag gäller att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). De flesta gym brukar ha standardvillkor för köp av medlemskort och det är mycket viktigt att man läser igenom dem.

Däremot är det är inte ovanligt att gymmet förbehåller sig rätten att ändra vissa villkor i tillsvidare-avtal. Motivering till ändringen av uppsägningstiden ska tydligt framgå i avtalet och uttryckligen godkännas av dig som konsument genom att exempelvis skriver under avtalet efter att ha tagit del av just det specifika avtalsvillkoret, enligt 13 § AVLK.

Ändring av avtalsvillkoren på detta sätt kräver att konsumenten underrättas om ändringen i god tid, minst en månad före det att ändringen börjar att gälla. Detta är särskilt viktigt eftersom konsumenten alltid ska ges möjligheten att säga upp avtalet utan att bli bunden av ändrade avtalsvillkor eller påverkad av extra kostnader.

Men skulle det vara så att gymmet inte har något sådant förbehåll i sina villkor, så får de inte ändra det till medlemmars nackdel. Därför råder jag dig att gå igenom gymmets standardvillkor. Oavsett om förbehållet finns eller inte rekommenderar jag dig att gå till gymmet och kräva samma förutsättningar som du hade vid köpet, eftersom det utifrån vad jag förstått, verkar vara så att du varken blivit underrättad om ändringen av villkoret eller godkänt det om det nu skulle finnas ett förbehåll i avtalet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning