Kan ett förbjudet lån från mitt aktiebolag bli tillåtet om den person som mottog lånet utträder från närståendekretsen?

2020-06-29 i Bolag
FRÅGA
Hej ;Jag har aktiebolag, jag är ensam ledamot, har en suppleant. Jag lånade pengar till suppleant mamma som har gjort att skatteverket anser detta som förbjudet lån pga hennes son sitter som suppleant. Problemet är 20180109 bestämde jag att ändra suppleant. Men jag anmälde aldrig till bolagverket. Jag registrerade detta nyss.Min fråga är om skatteverket får veta detta , kan det förbjudet lån ändras till giltig lån?Kommer jag får böter / straff då som styrelseledamot , jag har varit passiv och ej ändrade suppleant genast?Vad säger aktiebolag lagen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om vad som gäller när ett aktiebolag lånar ut pengar till närstående finns i aktiebolagslagen.

Bedömningen görs vid avtalstidpunkten

Precis som du skriver så är det som huvudregel förbjudet för ett aktiebolag att låna ut pengar till närstående. Som närstående räknas bland annat den som är förälder till en styrelsesuppleant i bolaget (21:1 p. 3 och 8:3 andra stycket ABL).

Bedömningen av om en person räknas som närstående görs vid avtalstidspunkten, dvs vid den tidpunkt som bolaget och personen ingår avtal om lånet. Märk att det alltså inte spelar någon roll vilken status personen har vid själva utbetalningen av lånet.

Ändringar av styrelsens sammansättning får verkan vid den tidpunkt då anmälan om registrering inkom till Bolagsverket (8:13 första stycket ABL). Den ändring av suppleant som du har gjort fick alltså verkan först nu när du anmälde det.

Sammantaget så innebär detta att personen som tog emot lånet från ditt aktiebolag räknas som närstående till bolaget om hennes son var registrerad som suppleant vid den tidpunkt då hon och bolaget ingick avtal om lånet. Lånet är i så fall förbjudet. Det går inte att ändra ett förbjudet lån till ett tillåtet lån genom att i efterhand skicka in en anmälan om ändring av suppleant.

Konsekvenserna av ett förbjudet lån

Ett förbjudet lån medför flera konsekvenser. Den som har mottagit det förbjudna lånet, mamman till suppleanten i ditt fall, ska betala tillbaka hela lånet till bolaget (21:11 ABL). Du som styrelseledamot kan dömas till böter eller fängelse högst ett år (30:1 första stycket p. 4 ABL). För straff krävs dock att du har haft uppsåt eller varit grovt oaktsam vid lämnandet av lånet. Därutöver tillkommer även skattemässiga konsekvenser.

Vad gäller anmälan om ändring av styrelsen så ska det göras genast från att ändringen av styrelsen skett (8:44 ABL). Det finns inget straff för dig som styrelseledamot om du inte skickar in anmälan, utan det som kan hända är att Bolagsverket vid vite kan förelägga dig att göra anmälan (30:1 första stycket p. 1 ABL). Jag förstår det dock som att du har skickat in en komplett anmälan om ändring av suppleant och du riskerar därför inte något vite.

Vänliga hälsningar,

Anna Dahlenborg Akmese
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (719)
2021-04-30 Har styrelsesuppelanter samma rättigheter som styrelseledamöter?
2021-04-28 Hur fungerar en hembudsklausul?
2021-04-28 Hembudsförbehållet - vilka har företrädesrätt?
2021-04-18 Kan ett aktiebolag överlåta en fastighet till en aktieägare i gåva alternativt genom en riktad underprisförsäljning?

Alla besvarade frågor (92030)