FrågaFAMILJERÄTTFaderskap27/07/2022

Kan ett faderskap omprövas?

Hej, Min sambo blev på 70-talet utpekad som möjlig fader till ett barn. Han nekande och genom domstol fastställdes det senare att han inte var fader genom då tillgängliga blodprov som visade otillräckliga bevis för faderskap. Kan barnet i fråga kräva att frågan prövas igen genom dna-test trots domstolsbeslutet? Kan ett sådant test krävas efter min sambos död?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att barnet ifråga är myndigt då du skriver att din sambo blev utpekad som far på 70-talet.

Kan domstolsbeslutet överklagas?

Den första frågan att ta ställning till är om domstolsbeslutet kan överklagas. En dom verkställs när den vinner laga kraft. Enligt rättegångsbalken (RB) 50 kap 1 § ska en överklagan av en dom göras inom 3 veckor, annars har domen vunnit laga kraft. I detta fallet är det inte möjligt att överklaga domen längre eftersom det har gått så pass många år. 

Finns det möjlighet till resning?

Det finns dock en möjlighet till resning av domen - alltså att få domen prövad på nytt enligt 58 kap 1 § RB. Resning ställer dock höga krav och används därför sällan. För att resning ska komma ifråga krävs det att det tillkommit nya omständigheter som skulle ändrat utgången i målet - d.v.s omständigheter som pekar på att din sambo skulle vara far till barnet.

Rätten kan då förordna om en rättsgenetisk undersökning enligt lagen (1958:642) om rättsgenetisk undersökning vid fastställande om utredning av faderskap. Ansökan om resning ska ske skriftligen till hovrätten om domen meddelats av tingsrätten, annars hos högsta domstolen enligt 58 kap 4 § RB.

Det finns alltså en möjlighet till resning - men det ställs somsagt höga krav. 

Om avliden?

Nu till din andra fråga - kan en sådan rättsgenetisk undersökning göras om din sambo är avliden? Det finns en bestämmelse om detta i 2 § 2 stycket i lagen om rättsgenetisk undersökning vid fastställande om utredning av faderskap. Där framkommer det att det är möjligt att göra en sådan undersökning om det finns anledning att anta att den avlidne mannen haft samlag med modern under konceptionstiden (tiden för befruktningen). Rätten gör då en proportionalitetsbedömning - en avvägning mellan olika faktorer. Ett exempel på sådana faktorer som kan komma att vägas mot varandra är ex. den avlidnes rätt till frid mot barnets rätt till familjerättslig tillhörighet. 

Detta förutsätter dock att domen ifråga är föremål för resning. 

Talerätt

Avslutningsvis vill jag nämna kort om talerätten. Den regleras i 3 kap 5 § föräldrabalken. Där framkommer det att om det rör sig om en myndig person, är det endast barnet som kan väcka talan. Din sambo har således ingen egen talan.

Hoppas att det gav dig svar på din fråga!

 

Tilda HanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”