FrågaFASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning16/01/2019

Kan ett dödsbo hyra ut en bostadsrätt i andrahand?

En enkel bouppteckning med två dödsbodelägare. Den ena skriver överlåtelse av arv (bl a en bostadsrätt) till den andra på sin del i samband med bouppteckningen.

Hur lång tid måste man vänta på besked från Skatteverket?

Kan dödsboet hyra ut bostadsrätten i andra hand om det tar lång tid innan man får veta något från Skatteverket?

Vad händer om man som dödsbo hyr ut i andra hand och under tiden övergår lägenheten i min ägo?

Fortsätter ingångna avtal med hyresgäst/bostadsrättsförening att gälla ändå?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur lång tid måste man vänta på besked från skatteverket?
Huvudregeln inom svensk förvaltningsrätt är att handläggning av ärenden ska ske "snabbt" hos myndigheter (9 § förvaltningslagen). Vad som bedöms ligga inom ramen för uttrycket snabbt är däremot beroende av en rad faktorer. Exempelvis vad det rör sig om för ett ärende, hur hög arbetsbelastning myndigheten har vid tillfället och liknande. Det finns således inte en specifik tidsram inom vilken ärenden måste avgöras. Däremot har man möjlighet att efter 6 månader föra en så kallad dröjsmålstalan för att få myndigheten att avgöra ärendet (12 § förvaltningslagen).

Kan dödsboet hyra ut bostadsrätten i andra hand?
Ett dödsbo har till uppgift att förvalta den dödes egendom under boutredningen (18 kap. 1 § ärvdabalken). Det innebär att det endast får vidta åtgärder som behövs för begravningen eller för boets uppteckning, vård eller förvaltning (18 kap. 3 § ärvdabalken). Det enda som sätter stopp för ett dödsbos rättshandlingsförmåga är med andra ord själva syftet med en åtgärd. Eftersom poängen med en boutredning är avveckling ska boets egendom således främst användas för betalning av den dödes skulder och åtgärder ska bara vidtas om de ger ett bättre utgångsläge för delning. I fråga om att just andrahandsuthyrning av en bostadsrätt ligger detta i regel i linje med dödsboets uppgifter och är alltså tillåtet.

Vad ska man göra med det ingångna avtalet efter att du fått bostadsrätten?
När det kommer till andrahandsuthyrning av egen bostad, däribland bostadsrätter, finns det inget besittningsskydd. Det innebär att avtalet får sägas upp när som helst med tre månaders uppsägningstid (3 § lagen om uthyrning av egen bostad). Vad du ska göra när du fått bostadsrätten i din ägo är därför att genast säga upp andrahandshyreskontraktet, och därefter får du vänta i tre månader.

Har du några följdfrågor eller funderingar får du gärna höra av dig till pegah.fazli@lawline.se!

Vänligen

Pegah FazliRådgivare
Hittade du inte det du sökte?