FrågaOFFENTLIG RÄTTFörvaltningsrätt22/03/2022

Kan ett bygglov på utarrenderad mark överlåtas till någon annan?

Hej, jag hyr en plats (utomhus) av en butik. Jag har permanent bygglov. Nu har butiken sagt upp mitt arrendeavtal. Jag misstänker att de vill ha en annan företagare på platsen. Hur gör jag med mitt permanenta bygglov, kan jag begära det återkallat hos kommunen? Jag vill ju inte att eventuellt nytt företag utnyttjar och åker snålskjuts på mitt bygglov. Eller är det så att jag äger bygglovet och att företaget då måste överta det för att få bygga på platsen ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är förvaltningslagen (FL) och plan- och bygglagen (PBL).

När det gäller giltighetstiden för bygglov kan följande anföras. I 9 kap. 43 § PBL sägs att om inte annat följer av 9 eller 33 § upphör ett bygglov, rivningslov eller marklov att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Med laga kraft menas när ett beslut inte längre går att överklaga. Och av 9 kap. 33 § 2 st. PBL framgår att tidsbegränsade bygglov bara får ges för högst tio år och att tiden på sökandens begäran kan förlängas med högst fem år i taget. Mig veterligen finns det ingenting som heter permanent bygglov. Begreppet återfinns i vart fall inte i PBL och detsamma gäller i plan- och byggförordningen.

Oavsett vilket är min uppfattning att du sannolikt inte kan få bygglovet, såsom du beskriver det, återkallat på egen begäran. Ett bygglov är ett s.k. gynnande beslut för den enskilde och sådana beslut går i regel inte att överklaga och/eller få ändrade i efterhand. Avslagsbeslut eller betungande beslut är dock ofta möjliga få prövade på nytt, se 36-39 §§ FL. Vidare ska det noteras att du dessvärre inte äger bygglovet i den meningen att du skulle kunna sälja det eller flytta det till annan mark. Bygglovet är specifikt knutet till den arrenderade marken, jfr även Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) uttalanden i avgörandet RÅ 1995 ref. 50.

Det är för mig ovisst vilket typ av arrende det är fråga om. Enligt jordabalken (JB) kan dock en nyttjanderätt som exempelvis ett arrende under vissa förutsättningar överlåtas till någon annan, se t.ex. 9 kap. 31 § JB. Överlåtelsen av bygglovet ses då som ett underordnat led i överlåtelsen av själva markupplåtelseavtalet, dvs. arrendeavtalet. Men något sådant är det ju inte tal om här eftersom du har blivit uppsagd i egenskap av arrendator.

Notis: HFD styr rättspraxis på förvaltningsrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. HFD hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar har refererat som börjar på "RÅ". Emellertid prövas inte längre PBL-ärenden av förvaltningsdomstolar. De målen hänskjuts numera till allmän domstol och närmare bestämt till mark- och miljödomstolarna.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattnings är min bedömning tyvärr att du kommer bli nödgad att lämna bygglovet i samband med den kommande uppsägningen.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?