FrågaFAMILJERÄTTBodelning14/12/2021

Kan ett bodelningsavtal rivas?

Hej. Kan riva upp bodelningsavtal?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det går att riva upp ett ingånget bodelningsavtal. Det framgår inte om parterna i avtalet är makar eller sambos. I mitt svar kommer jag därför att ta upp relevanta lagbestämmelser både för makar respektive sambos.

Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL) och äktenskapsbalken (ÄB) respektive sambolagen (SamboL)

Båda parter måste vara överens för att ett upprättat bodelningsavtal ska kunna ogiltigförklaras

Ett bodelningsavtal är en skriftlig handling som båda makar eller sambos måste skriva under (9 kap. 5 § ÄktB respektive 9 § SamboL). Eftersom en bodelningshandling är ett avtal gäller en princip som kallas pacta sunt servanda, vilken betyder att avtal ska hållas. Ett bodelningsavtal som har undertecknats av båda parter är alltså bindande så länge inte båda parter är eniga om att bodelningsavtalet ska ogiltigförklaras.

Ett avtal kan under vissa förhållanden göras ogiltigt med hjälp av avtalslagen

Det finns vissa möjligheter att ogiltigförklara ett avtal. Ett exempel på när ett avtal kan ogiltigförklaras är om svek har förekommit vid avtalets ingående (30 § AvtL). Paragrafen syftar på när ett avtal har ingåtts till följd av att en avtalspart avsiktligt har lämnat oriktiga uppgifter. Det är också möjligt att göra specifika villkor i ett avtal utan verkan (36 § AvtL). Paragrafen kan bli aktuell om specifika villkor i avtalet är att anse som oskäliga.

Vad innebär detta för dig

Ett bodelningsavtal som undertecknats av båda makar eller sambos är giltigt så länge båda parter inte är överens om att ogiltigförklara bodelningsavtalet. Det kan bli svårt att få ett bodelningsavtal upprivet om anledningen till att du vill riva upp avtalet är för att du inte längre håller med om det som överenskommits i avtalet. Det enda sättet att riva upp bodelningsavtalet är i så fall om båda parter är överens om det.

Om det är så att du anser att bodelningsavtalet inte har tillkommit på rätt sätt finns vissa möjligheter att ogiltigförklara ett avtal. Det är omöjligt för mig att svara på om bodelningsavtalet i fråga skulle kunna förklaras som ogiltigt, eftersom jag saknar kännedom om omständigheterna vid avtalets ingång. I mitt svar har jag bara givit exempel på bestämmelser som kan användas för att ogiltigförklara ett avtal.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna MandersRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000