Kan ett bodelningsavtal ogiltigförklaras?

2021-06-11 i Bodelning
FRÅGA
om man var djupt deprimerad vid en bodelning, som senare visar sig vara felaktig, kan man ogiltigförklara bodelningen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln när makar skiljer sig är att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelning ska företas av makarna tillsammans och över bodelningen ska det upprättas en handling som skrivs under av de båda, 9 kap. 5§ ÄktB.

Går det att ångra ett bodelningsavtal i efterhand?

Det finns möjlighet till jämkning under en pågående bodelning, 12 kap. ÄktB. Med jämkning avses att egendomsfördelningen till grund för bodelningen ändras/justeras. Däremot innehåller inte Äktenskapsbalken några regler om jämkning av bodelningsavtal i efterhand när bodelningen redan gjorts. I samband med bodelningsavtalet som båda makarna skrivit under, uppstår ett enligt allmänna avtalsrättsliga principer bindande avtal som inte går att ångra.

Går det att ångra ett bodelningsavtal på annat sätt?

I ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1982 s. 230) uttalades att 36§ avtalslagen är tillämplig på familjerättens område. Bestämmelsen utgör en s.k. generalklausul som stadgar att avtal och avtalsvillkor kan jämkas (justeras) eller lämnas utan avseende (upphöra) om det är oskäligt (orimligt) med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

I ditt fall: Av din bakgrundsinformation har du inte angivit mer än att du varit deprimerad vid bodelningen. För att kunna hjälpa till och ge ett tydligare svar hade mer information behövts. Att ta med sig är i alla fall att ett undertecknat bodelningsavtal inte går att ogiltigförklara, men att det kan finnas andra sätt att gripa an det hela, t.ex. med stöd av avtalslagen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2920)
2021-12-06 Kan ett barn äga en upphovsrätt? Ska ett barns egendom ingå i en bodelning mellan makar?
2021-12-05 Värdering av egendom vid bodelning
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?

Alla besvarade frågor (97717)