FrågaFAMILJERÄTTBodelning11/06/2021

Kan ett bodelningsavtal ogiltigförklaras?

om man var djupt deprimerad vid en bodelning, som senare visar sig vara felaktig, kan man ogiltigförklara bodelningen?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln när makar skiljer sig är att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning, 9 kap. 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelning ska företas av makarna tillsammans och över bodelningen ska det upprättas en handling som skrivs under av de båda, 9 kap. 5§ ÄktB.

Går det att ångra ett bodelningsavtal i efterhand?

Det finns möjlighet till jämkning under en pågående bodelning, 12 kap. ÄktB. Med jämkning avses att egendomsfördelningen till grund för bodelningen ändras/justeras. Däremot innehåller inte Äktenskapsbalken några regler om jämkning av bodelningsavtal i efterhand när bodelningen redan gjorts. I samband med bodelningsavtalet som båda makarna skrivit under, uppstår ett enligt allmänna avtalsrättsliga principer bindande avtal som inte går att ångra.

Går det att ångra ett bodelningsavtal på annat sätt?

I ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1982 s. 230) uttalades att 36§ avtalslagen är tillämplig på familjerättens område. Bestämmelsen utgör en s.k. generalklausul som stadgar att avtal och avtalsvillkor kan jämkas (justeras) eller lämnas utan avseende (upphöra) om det är oskäligt (orimligt) med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

I ditt fall: Av din bakgrundsinformation har du inte angivit mer än att du varit deprimerad vid bodelningen. För att kunna hjälpa till och ge ett tydligare svar hade mer information behövts. Att ta med sig är i alla fall att ett undertecknat bodelningsavtal inte går att ogiltigförklara, men att det kan finnas andra sätt att gripa an det hela, t.ex. med stöd av avtalslagen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000