Kan ett beslut från socialnämnden överklagas trots att beslutet inte påverkat sökandens ekonomiska situation?

2021-01-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Får socialnämndens beslut att avslå en ansökan om försörjningsstöd överklagas om beslutet inte kan antas påverka sökandens ekonomiska situation?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i förvaltningslagen (FL) och socialtjänstlagen (SoL).

Socialnämndens beslut om försörjningsstöd överklagas till allmän förvaltningsdomstol

En person har rätt till försörjningsstöd av socialnämnden om denne själv inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt (4 kap. 1 § första stycket SoL). Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om bistånd (16 kap. 3 § första stycket SoL).

En förutsättning för att överklaga en förvaltningsmyndighets beslut är att det påverkat den sökandes ekonomiska eller personliga situation på ett inte obetydligt sätt

För att överklaga ett beslut som en förvaltningsmyndighet tagit krävs det att beslutet är överklagbart. Ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt (41 § FL). Det avgörande är beslutets faktiska verkningar i förhållande till den sökandes personliga och ekonomiska situation. Det är således inte endast den ekonomiska aspekten som tas i hänsyn, utan även den sökandens personliga situation och rättigheter. Det är överinstansen som prövar om ett beslut är att anses som överklagbart. För att överklaga ett beslut krävs även att överklagandebeslutet har kommit in till socialnämnden inom tre veckor från att den sökande fick ta del av beslutet (43 § första stycket FL) . En annan förutsättning är att endast den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot, får överklaga beslutet (42 FL §).

Sammanfattningsvis kan socialnämndens beslut om försörjningsstöd överklagas trots att det inte påverkat den sökande ekonomiskt, om den sökandes personliga situation faktiskt har påverkats. Det är som sagt överinstansen, en allmän förvaltningsdomstol, som gör den prövningen i det enskilda fallet med hänsyn till de omständigheter som föreligger.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal Kryou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96470)