Kan ett barn som är placerat i familjehem enligt SoL välja att flytta därifrån?

2021-06-11 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Mitt barnbarn som är snart 16 år är SoL placerat i ett familjehem, men hon trivs inte och vill inte heller flytta hem till sin mamma. Om man är SoL placerad, kan hon flytta vart hon vill utan att säga något till familjehem eller föräldrar, om hon vill flytta till pojkvän eller till mej, mormor?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i Socialtjänstlagen (SoL) och i Föräldrabalken (FB) så det är dit jag kommer hänvisa i mitt svar.

Socialtjänstens insatser enligt SoL bygger på frivillighet (se 1 kap. 1 § SoL). Det innebär att placeringen i ett familjehem enligt SoL är en frivillig placering som ska ske i samförstånd med barnet och barnets vårdnadshavare. Eftersom barnet är över 15 år kan barnet själv begära att vården ska upphöra. Om barnet begär detta kan socialtjänsten utreda om det fortfarande finns behov av vård även om samtycke inte finns. Sådan vård kan ges enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Om socialnämnden bedömer att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas om hen flyttar hem igen kan det bli aktuellt att överväga om det finns förutsättningar för ett omedelbart omhändertagande eller ansökan om vård enligt LVU. Jag kommer inte gå närmre in på det här men det är ändå värt att nämna att en sådan bedömning kan komma att göras av socialnämnden.

När det gäller frivilliga placeringar av barn är socialnämnden skyldig att minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs (6 kap. 8 § SoL). Socialnämnden har också ett ansvar att noga följa upp vården för att se att barnet har det bra (6 kap. 7b § SoL). Detta är för att samhället på sätt och vis övertagit ansvaret över att ta hand om barnet när barnet placeras i ett familjehem. Vård enligt SoL upphör vanligtvis i samförstånd mellan barnet, vårdnadshavaren och socialtjänsten. Eftersom SoL bygger på frivillighet kan inte vården fortsätta i frivilliga former om ett barn som fyllt 15 år inte längre samtycker till den. Socialtjänsten fattar i så fall beslut om att vården ska upphöra. Om barnet skulle flytta från familjehemmet utan att säga till någon så skulle Socialtjänsten med all säkerhet vilja utreda vart barnet tagit vägen och vad som hänt, och därför bör socialtjänsten underrättas om att barnet inte längre vill ha vården.

Eftersom ditt barnbarn inte är myndig ännu står barnet fortfarande under sina vårdnadshavares omsorg. Bland annat är det vårdnadshavaren som kan bestämma vart barnet ska bo (se 6 kap. 2 § andra stycket FB). Ju äldre barnet blir ska vårdnadshavaren dock ta mer och mer hänsyn till barnets egna åsikter och önskemål (6 kap. 11 § FB). Därför bör barnets önskemål om att bo hos till exempel sin pojkvän eller dig beaktas av vårdnadshavaren.

Sammanfattning

Vården enligt SoL är frivillig och därför kan ditt barnbarn välja att vården ska upphöra, och alltså flytta från familjehemmet. Vårdens upphörande brukar vanligtvis ske i samförstånd med socialtjänsten och socialtjänsten bör underrättas om barnets vilja att flytta från familjehemmet så att de kan fatta ett beslut i frågan. Vad gäller ditt barnbarns flytt till någon annan än vårdnadshavaren så är det vårdnadshavaren som har rättigheten (och skyldigheten) att bestämma i fråga om barnets personliga angelägenheter. Däremot ska barnets synpunkter och önskemål beaktas mer och mer ju äldre barnet är.


Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (698)
2021-11-29 Kan man lämna ett förvaltningsbesvär och göra en laglighetsprövning?
2021-11-28 Får granne begära tillsyn trots att startbesked har lämnats av kommunen?
2021-11-25 Ska barnets pengar beaktas vid prövning av ekonomiskt bistånd?
2021-11-24 Påverkar sambor möjlighet till försörjningsstöd?

Alla besvarade frågor (97371)