Kan ett barn få ett faderskap fastställt?

2019-07-30 i Barnrätt
FRÅGA
Om en svensk man dör och det då dyker upp en person som inte är svensk medborgare o säger "detta var min pappa, jag ska ärva lika som mina halvsykon", har detta barn rätt till det då? Hur fastställer man i så fall att den avlidne verkligen VAR far till barnet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar bestämmelser om faderskap i föräldrabalken (FB) och arv i ärvdabalken (ÄB).

Faderskap kan fastställas på flera olika sätt

Huvudregeln för faderskap i svensk rätt är den så kallade faderskapspresumtionen, dvs. att den man som är gift med en kvinna som föder ett barn, presumeras vara barnets far (FB 1 kap. 1 §). Denna regel är ju uppenbarligen inte tillämplig här, då det påstådda barnet – så vitt jag förstår det – inte har någon känd koppling till mannens resterande familj och i vart fall inte fötts inom något känt äktenskap.

Eftersom faderskapspresumtionen inte är tillämplig måste ett eventuellt faderskap istället fastställas genom bekräftelse eller dom – i detta fall dom, eftersom mannen är avliden och inte kan bekräfta sitt eventuella faderskap (FB 1 kap. 3 §). Vanligtvis fastställs faderskap av domstolen genom DNA-prov, men eftersom mannen är avliden är sannolikheten stor att en genetisk undersökning inte är ett alternativ (FB 1 kap. 5 §). I så fall måste faderskapsfrågan utredas på annat vis: med andra ord om det kan bevisas att mannen har haft samlag med barnets mor, och om det är sannolikt att barnet tillkommit genom samlaget. Alternativt om det kan bevisas att en insemination eller befruktning utanför moderns kropp skett med hans spermier under den aktuella tidpunkten, och detta inte skett i enlighet med lagen om genetisk integritet. I båda fallen rör det sig alltså om en undersökning kring sannolikheten att modern blivit gravid med mannen. I en sådan utredning är i princip all typ av bevisning relevant.

Det är endast det påstådda barnet som får väcka talan om fastställande av faderskap genom dom (FB 3 kap. 5 §). Att det påstådda barnet inte är svensk medborgare spelar igen roll.

Blodsband innebär arvsrätt

Skulle denna faderskapstalan innebära att den avlidne mannen fastställs vara far till barnet, innebär det att barnet blir berättigat till del av arvet (ÄB 2 kap. 1 §). Utgångspunkten är också mycket riktigt att alla barnen – oavsett om de är hel eller halvsyskon – tar lika stora delar av arvet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1331)
2019-11-20 När blir barnets vilja avgörande för barnets boende, umgänge och vårdnad?
2019-11-17 Vad gäller angående umgängesrätt mellan mig och barnen?
2019-11-17 Vem av föräldrarna ska betala resekostnaderna för umgänge?
2019-11-15 Vad ska man göra när den andra föräldern inte följer ett umgängesavtal?

Alla besvarade frågor (74748)