Kan ett asexuellt par vara sambor i lagens mening? En diskussion kring sambolagens krav på att ett parförhållande ska föreligga

FRÅGA
Hej! Vad anser ni om samboförhållandet enligt följande. Svaranden gör gällande att de levde som sambos. De hade en asexuell/ platonisk relation och ville stå för att förhållanden inte behöver vara sexuella. Är detta en juridisk hållbar definition?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt den svenska sambolagen så ställs det upp tre krav för att ett samboförhållande i juridisk mening ska anses föreligga. Två personer anses vara sambos om:

- De bor tillsammans stadigvarande och

- Har gemensamt hushåll samt

- Har ett parförhållande ihop

De första två kraven innebär att man måste dela bostad och i den bostaden måste man samarbeta beträffande vardagssysslor så som mat, städning, tvätt, vård av eventuella barn och så vidare. I regel anses man behöva visst ekonomiskt samarbete beträffande vardagssysslorna. Detta samarbete behöver inte vara omfattande, att dela på gemensamt inköpta hushållsartiklar och mat räcker i regel för detta.

För att sambobegreppet inte ska träffa exempelvis inneboende, familjemedlemmar som bor ihop eller kollektiva boenden så ställs dessutom kravet på att att personerna ska ha ett parförhållande ihop. När sambolagen stiftades kommenterades kravet på parförhållande av lagstiftaren med att detta typiskt sett inbegriper sexuell samvaro. Utgångspunkten har alltså varit att det som skiljer genuina sambor från andra upplägg där människor delar bostad och hushåll är just att sambor dessutom har intima relationer med varandra.

Det här kravet kan förmodligen inte upprätthållas helt strikt. Lagen i sig nämner ingenting om sexuell samvaro, endast att det ska röra sig om ett parförhållande. Det finns alltså utrymme för att anse att ett parförhållande föreligger även när personerna inte har ett aktivt sexliv. I takt med att samhällets syn på hur parrelationer kan se ut så borde även definitionen av sambo kunna ändras. Det har dessutom förmodligen inte varit lagstiftarens avsikt att utesluta exempelvis äldre personer som av olika skäl inte har ett intimt samliv från att anses befinna sig i ett parförhållande. Samma får anses gälla för personer som av olika medicinska skäl inte kan eller vill ha sex samt personer som identifierar sig som asexuella.

Vad som väger tungt i frågan är dels hur personerna själva uppfattar sin relation. Om bägge parterna anser sig befinna sig i ett parförhållande talar detta för att det också ska anses vara så ur juridisk synvinkel. Även hur personerna presenterar sig själva utåt är av betydelse. Om personerna inför omgivningen uppträder som ett par talar detta med styrka för att ett parförhållande föreligger.

Du frågar emellertid även om en platonisk relation kan anses utgöra en samborelation i lagens mening. Här är saken inte lika självklar. Sambolagens definition av sambor har uttryckligen utformats för att inte omfatta vänner som bor ihop, hur nära dessa personer än må vara till varandra. Kravet på parförhållande får därför ändå anses innefatta ett krav på ett visst mått av romantisk bundenhet personerna emellan. En helt platonisk relation kan inte anses omfattas av sambolagen.

Min slutsats är alltså att ett sexuellt samliv inte nödvändigtvis är ett krav för att anses vara sambos. Viktigare är att parterna ser på sig själva som två parter i ett parförhållande och att dom lever och uppträder som ett par inför omvärlden. En platonisk relation som saknar romantiska inslag omfattas dock inte av sambolagens tillämpningsområde.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2458)
2019-11-18 Gäller sambolagen när syskon flyttar ihop?
2019-11-17 Att hindra någon från att återta sin egendom kan utgöra egenmäktigt förfarande
2019-11-16 Övertagande av bostad när ett samboförhållande upphör
2019-11-14 Oskäligt Samboavtal

Alla besvarade frågor (74742)