Kan endast ett av två barn få hela kvarlåtenskapen?

Far har en son och en dotter. Sonen har skulder som han aldrig kan betala, och har Kronofogdemyndigheten efter sig konstant. Kan fadern testamentera hela sin kvarlåtenskap till dottern, och får hon ärva allt om sonen inte klandrar testamentet? Kan Kronofogdemyndigheten kräva något?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 9 kap. 1 § ärvdabalken får den som fyllt 18 år genom testamente förordna om sin kvarlåtenskap (kvarlåtenskap = det som ska fördelas genom arv eller testamente). Det finns dock begränsningar vad gäller testamentsrätten som regleras i 7 kap. ärvdabalken. Enligt denna får en bröstarvinges laglott inte kränkas.

Vad är en bröstarvinge?
En bröstarvinge är enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken en arvlåtares (den som ger arvet, dvs. fadern i din fråga) avkomlingar, alltså dennes biologiska eller adopterade barn.

Vad är en laglott?
Bröstarvingen i fråga har alltså en oinskränkt rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Laglotten utgör halva arvslotten. För att underlätta för dig kommer här ett enkelt exempel utifrån din fråga:

En far (A) dör och efterlämnar två bröstarvingar (två barn); B och C. A lämnar efter sig 100 000 kr. Om det inte finns något testamente, så är B och C:s respektive arvslott 50 000 kr var.

Om A dock har skrivit ett testamente som lämnar all kvarlåtenskap till B, kan C påkalla jämkning av testamentet och enligt 7 kap. 3 § tredje stycket ärvdabalken få ut sin laglott. Laglotten är som sagt hälften av arvslotten - dvs, 50 000 kr delat på två. C kan därför erhålla 25 000 kr, som alltså inte kan testamenteras vidare till någon annan. Resterande del kan gå till B.

Alltså: Avgörande blir om bröstarvingen påkallar jämkningen eller inte. Om hen inte framställer ett sådant krav inom sex månader blir testamentet gällande, trots att det kränker laglotten. Observera att ett testamente alltid måste delges en bröstarvinge enligt 14 kap. 4 § ärvdabalken. Det går alltså inte att hålla testamentet hemligt för honom tills de sex månaderna har passerat - sonen i din fråga måste godkänna testamentet.

Vad innebär "påkalla jämkning"?
Som bröstarvinge kan man påkalla jämkning av testamentet på två sätt. Antingen...
1) Så väcker bröstarvingen talan om jämkning i domstol, eller
2) Så tillkännager bröstarvingen till anspråk till testamentstagaren (dvs sin syster i detta fall). Man behöver alltså inte gå till domstol - att underrätta den som fått pengarna enligt testamentet om att man motsätter sig testamentet är tillräckligt för att anses ha påkallat jämkning.

Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente så rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Lycka till! Om du har några frågor, skriv gärna en kommentar nedan så besvarar jag den så fort som möjligt.

Vänligen,

Sandra SöderbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000