Kan ena maken ändra ett inbördes testamente utan den andres vetskap?

2020-05-08 i Testamente
FRÅGA
Om makar har gemensamt testamentet, kan en part ändra testamentet utan att den andre får veta det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om testamenten mellan makar regleras i ärvdabalken (ÄB). I mitt svar kommer jag förklara vad som gäller vid gemensamt upprättade testamenten mellan makar och under vilka omständigheter ett sådant testamente ensidigt kan ändras av ena maken, samt behandla de bestämmelser som är relevanta i ditt fall.

Gemensamma testamenten - inbördes testamenten

Gemensamma testamenten, även kallat inbördes testamenten, upprättas vanligen för att makarna vill säkerställa att makar ärver den andre vid dennes bortgång. Inbördes testamenten kan ses som två separata testamenten - vardera make kan ändra sin egen del av testamentet. Det vill säga den del som rör dennes kvarlåtenskap. Gemensamma testamenten upprättas främst i syfte för att skydda den efterlevande maken vid den andres bortgång genom att den får den avlidnes egendom.

Kan jag ändra ett gemensamt testamente utan den andres vetskap?

Det finns inga hinder för en make att återkalla eller ändra sin del av testamentet (10 kap. 5 § ÄB). En make kan däremot inte ändra fördelningen av den andre makens kvarlåtenskap. Ändring av testamente kan alltså endast ske till den del som avser dennes egen del av testamentet. Sedan krävs samma krav vid ändring av testamentet som vid upprättande av ett testamente, dvs. formkraven måste vara uppfyllda (10 kap. 6 § ÄB).

Värt att tillägga är att det finns en skyddsregel som stadgar att om en ändring "väsentligen rubbat förutsättningarna", så ska den efterlevande maken förlora rätten till arv av den avlidne (10 kap. 7 § ÄB). Detta på grund om ändringen eller återkallelsen var något som vid upprättande av det gemensamma testamentet - var en förutsättning för att den andre maken upprättade ett testamente med efterlevande make.

Sammanfattningsvis kan inte gemensamma testamenten ändras av enbart en part. Däremot kan den ändra sin egen del av testamenten som berör dennes kvarlåtenskap. Vid ett gemensamt testamente får alltså ändring endast ske till den del som avser makens egen del av testamentet - aldrig den andre makens del av testamentet. Således kan du som make fritt ändra din del av ett gemensamt upprättat testamente.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen åter!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll