Kan en rektor i grundskolan dra tillbaka en beviljad ledighetsansökan som hon beviljat?

FRÅGA
Kan en rektor i grundskolan dra tillbaka en beviljad ledighetsansökan som hon beviljatBåda föräldrar skrivit underDen ena drar tillbaka efter en vecka. Barnet 13 år ska åka m mormor. Finns det en regel som säger att rektor kan bevilja om det finns särskilda skäl.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har frågor kring skolplikt. Bestämmelser i Skollag 2010:800 (SL) blir tillämpliga.

En elev i grundskolan kan få vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Normalt sett beviljas inte mer ledighet än högst tio skoldagar per läsår.

Det är rektorn som beslutar om sådan ledighet. Denna uppgift får inte delegeras vidare till någon annan personal om ledigheten avser längre tid än tio dagar. Ett beslut om ledighet ska prövas i varje enskilt fall och grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Olika faktorer ska tas i beaktning vid en sådan samlad bedömning. Det kan exempelvis handla om att ta hänsyn till frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att ta igen förlorad undervisning samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Skolan måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall. (7 kap 18 § SL)

En sådan regel om att bevilja ledighet vid "synnerliga skäl" syftar till ledighet som avser en längre period än tio dagar. Har rektor beviljat sådan ledighet, finns det ingen grund för att ett sådant beviljande ska kunna tas åter.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (273)
2020-05-30 Ogiltig frånvaro trots överenskommelse med lärare och rektor
2020-05-30 När får en lärare säga åt en elev att lämna klassrummet?
2020-05-24 Hur ska skolan agera om en elev mår dåligt?
2020-05-24 Kan lärare vägra bedöma sent inlämnat arbete?

Alla besvarade frågor (80629)