Kan en potentiell arbetsgivare begära ett utdrag ur belastningsregistret?

2021-03-08 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
får buss arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret.Buss arbetsgivaren kräver utdrag ur belastningsregistret, med hänvisning till att dom inte vill anställa någon som eventuellt kan ha begått brott mot barn. saken är den att det handlar om ren linjetrafik.Man kommer inte i kontakt med barn på det viset som man eventuellt skulle göra om det var rena skolturer.Linjetrafik innebär att man kör både barn och vuxna i samma buss.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. En potentiell arbetsgivare, vilken bedriver linjetrafik med bussar, begär i samband med sitt rekryteringsförfarande utdrag ur belastningsregistret då bussbolaget vill säkerställa att tänkbara kandidater inte har begått brott barn. Du ställer dig dock tveksam till ovanstående eftersom verksamheten inte omfattar några rena skolturer och undrar därför huruvida arbetsgivaren verkligen får agera på det sätt som nu är i fråga. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende är lagen om belastningsregister. Samtliga lagrumshänvisningar nedan utgör hänvisningar till den nyss nämnda lagen om ingenting annat anges.

Registret innehåller bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. Likaledes registreras uppgifter om meddelade kontakt- och tillträdesförbud (3 §). Informationen är av förklarliga skäl av mycket integritetskänslig natur och omfattas därför av sträng sekretess. Som utgångspunkt är det endast du som kan begära ut samtliga uppgifter om dig själv och uppgifterna ska efter en framställd begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår (9 §). Men även flertalet rättsvårdande förvaltningsmyndigheter liksom domstolar och andra myndigheter med vissa tillsynsuppdrag äger rätt att begära ut den här typen av information (6 § 1 st. 1-3 p.). I förekommande fall kan arbetsgivare till och med vara skyldiga att göra en avstämning mot belastningsregistret innan en nyanställning kan aktualiseras, vilket exempelvis regelmässigt är fallet inom skolväsendet.

Det ovan anförda innebär att en privat arbetsgivare eller en blivande sådan inte kan begära ut uppgifter om dig som hänförliga till belastningsregistret. Följande bör dock noteras. Det föreligger inga formella hinder för en arbetsgivare att under en pågående rekryteringsprocess och på egen hand undersöka om den tilltänkta arbetstagaren är dömd för brott. Härutöver blir de allra flesta avgöranden allmänna handlingar, vilket innebär att dessa är möjliga att begära ut direkt hos de berörda domstolarna. Under förutsättning att ingen av diskrimineringsgrunderna i 1 kap. 5 § diskrimineringslagen kan göras gällande ger den så kallade fria anställningsrätten en privat arbetsgivare långtgående möjligheter att kunna göra skönsmässiga bedömningar. Annorlunda uttryckt: Så länge bussbolaget inte gör sig skyldig till någon diskriminerande åtgärd kan bolaget i princip själv välja vem som ska anställas och att förvägras en anställning på grund av ett uteblivet uppvisande av ett utdrag ur belastningsregistret är inte att betrakta som en diskriminerande åtgärd. Det förtjänas också att framhålla att eventuella diskriminerande åtgärder från en arbetsgivare aldrig innebär att denne kan avkrävas ett anställningsbeslut. Skyldighet att utge diskrimineringsersättning till den skadelidande kan naturligtvis bli aktuellt, men något föreläggande genom en myndighets försorg kan däremot inte tillgripas.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96436)