FrågaAVTALSRÄTTAvtal22/12/2020

Kan en person frångå ett avtal genom att påstå att fel avtal har skrivits?

Jag har blivit fodervärd åt en hund med hjälp av SKKs fodervärdsavtal. Nu påstår uppfödaren att hon skrivit fel avtal, avtalet ska avbrytas och hon ska ha tillbaka hunden. Jag menar att hon borde vetat vilket avtal hon skulle skriva. Jag utgår från fodervärdsavtalet, att jag ska ha hand om hunden, förutom vid avel eller tävling, som också står i avtalet. Vem har rätt?

En mer allmän fråga, när börjar saker kosta vid en stämning för den som blivit stämd? Kan man bli sams när man fått veta att man blivit stämd och undvika kostnader?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan uppfödaren frånträda avtalet?

Huvudregeln inom svensk avtalsrätt är pacta sunt servanda som innebär att avtal ska hållas. Ett bindande avtal kommer till när en part avgivit anbud om att sluta avtal och den andra parten accepterar anbudet (1 § avtalslagen (AvtL)). Ni har alltså i praktiken slutit bindande fodervärdsavtal redan då uppfödaren frågat om du vill bli fodervärd och du accepterat. Jag uppfattar det dock som att ni även skrivit på ett fodervärdsavtal. Den starka huvudregeln är alltså att detta avtal ska hållas. Det finns endast några få undantag då man kan frångå ett avtal.

I ditt fall anger uppfödaren att hon skrivit fel avtal vilket innebär att 32 § AvtL kan bli tillämplig. Bestämmelsen beskriver vad som gäller i en situation där exempelvis någon har skrivit något fel i ett avtal och viljan med innehållet därmed har ändrats. Regeln vid ett sådant så kallat förklaringsmisstag lyder att parten som skrev fel inte är bunden vid den nya lydelsen ifall motparten insåg eller borde ha insett att det var fel.

Motsatsvis innebär det att uppfödaren är bunden vid lydelsen i avtalet om du inte hade anledning att misstro att det var rätt avtal som skrevs på. Eftersom du skulle vara fodervärd och ni skrev på SKK:s fodervärdsavtal kan jag inte se någon anledning att du skulle misstro att detta var rätt avtal. I sådana fall kan alltså uppfödaren inte frånträda avtalet med stöd i 32 § AvtL. Om uppfödaren ändå frånträder avtalet räknas detta som avtalsbrott. Vid ett avtalsbrott kan du kräva att prestationerna fullgörs, att avtalet ska hävas, prisavdrag eller skadestånd.

Vad kostar det att processa?

Det är mycket som kostar pengar vid en tvist i domstol, exempelvis stämningsansökan, eventuellt ombud och att ta sig till och från domstolen. Det är också viktigt att vara medveten om att det kan kosta mycket tid. En stämningsansökan som rör fastställelse (till exempel att domstolen ska fastställa att uppfödaren är bunden av avtalet) kostar 2 800 kronor. Det är alltså den som ansöker om stämning som betalar den här summan. Det som kostar härnäst är eventuella ombudskostnader. För den som blir stämd börjar alltså processen kosta då man anställer ombud om detta sker.

Hur mycket det kommer kosta i slutändan beror på om du vinner eller inte. Skulle du vinna hela tvisten kommer din motpart bli tvungen att betala både sina egna OCH dina rättegångskostnader. Detta förutsatt att du yrkat på att motparten ska betala dina kostnader. Skulle istället din motpart vinna, blir det du som tvingas betala bådas rättegångskostnader. Det kan bli så att ena parten vinner i en del och motparten i en annan, då fördelas kostnaderna på så sätt att varje part betalar för den delen den förlorade i. (18 kap 1 och 14 §§ rättegångsbalken, här).

Sammanfattning:

Sammanfattningsvis är huvudregeln inom avtalsrätten att avtal ska hållas. Uppfödaren anger att hon skrivit fel avtal och att avtalet därför ska avbrytas. För att hon ska kunna avsluta ett avtal på grund av förklaringsmisstag krävs dock att du insett eller bort inse att avtalet var fel, vilket inte verkar troligt i ditt fall. Om uppfödaren inte upprätthåller avtalet kommer detta alltså räknas som avtalsbrott. Du har då rätt att yrka att prestationerna fullgörs, prisavdrag, hävning och/eller skadestånd.

Vad det kostar att processa är väldigt individuellt men det som kostar är framförallt stämningsansökan, ombudskostnader och resor till och från domstol. För den som blivit stämd börjar processen i regel kosta då ombud anställs. Ni kan alltså komma överens efter en stämning utan att detta kostar något för den som blivit stämd. Den som ansökt om stämning behöver dock betala ansökningsavgiften.

Jag rekommenderar att du försöker nå en samförståndslösning med uppfödaren. Du kan till exempel kontakta henne och meddela att du varit i kontakt med en juridisk rådgivare och att hon gör sig skyldig till avtalsbrott om hon inte upprätthåller ert ursprungliga avtal. Om ni ändå inte kan komma överens kan du ansöka om stämning i tingsrätten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise SohlbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning