Kan en minderårig vaccineras utan vårdnadshavarens samtycke?

2021-08-19 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!I dessa tider när det pågår en experimentell genterapi av mRNA-vacciner mot Covid 19 som inte är godkända (endast nödgodkännande, fullständigt godkännande förväntas först runt 2023 ), undrar jag på vilka grunder /lagrum myndigheter stödjer sig på när det gäller att "vaccinera" icke myndiga barn utan föräldrars godkännande eller vetskap. Det s k "vaccinet" är inget vaccin i vanlig mening utan är ett genbaserat ämne som påverkar vårt DNA och som vid alla tidigare försök har misslyckats p g a att försöksdjuren dog. Normalt tar det mellan 5-10 år att forska fram ett vaccin, under vilken tid omfattande kliniska prövningar och utvärderingar görs. När det gäller mRNA, har det tagits fram på 6 månader och inga kliniska prövningar har gjorts över huvud taget. Det innebär också att eventuella biverkningar inte har kunnat observeras eller utvärderas p g a den korta framställningstiden. Alla tidigare försök har misslyckats p g a att försöksdjuren dog.Så, om jag som förälder på grund av vad som anförts ovan inte under några omständigheter vill att mitt omyndiga barn får denna injektion - kan sjukvården s a s "köra över" mitt föräldraansvar, även om mitt barn vill ta injektionen? Om ja - på vilka lagliga grunder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att säga att jag inte kommer beröra de påståendena du har framfört i din fråga om hur olika vaccin fungerar. Jag kommer inte heller beröra någonting om hur det går till när ett vaccin godkänns och vilka krav sjukvården ställer på vaccinets innehåll etc. För dina frågor angående vaccinets innehåll och hur vaccin godkänns rekommenderar jag dig att ta kontakt med Folkhälsomyndigheten (här) eller 1177 (här).

Jag förstår din fråga som att du undrar på vilka grunder en minderårig kan vaccineras utan sin vårdnadshavare samtycke. Du ställer även en fråga om sjukvården kan låta ett barn samtycka till vaccinationen även om vårdnadshavaren motsätter sig detta. I mitt svar kommer jag att redogöra för vad som gäller för en vårdnadshavare och en underårig vid samtycke för vaccination. I mitt svar kommer jag tillämpa föräldrabalken (FB) och patientlagen (PL).

Kan en minderårig vaccineras utan vårdnadshavarens samtycke?

Tills ett barn fyller 18 år står barnet som huvudregel under sina föräldrars eller en av sina föräldrar vårdnad, detta om föräldrarna är barnets vårdnadshavare (6 kap. 2 § FB). Det är vårdnadshavarna som har ansvaret att bestämma över barnets personliga förhållanden och behov. Vårdnadshavarna måste även ta beslut i frågor som rör barnets boende, skolgång med mera. Om det finns två vårdnadshavare ska de tillsammans utöva vårdnaden, det vill säga genom samarbete komma överens om de beslut som de ska fatta (6 kap. 2 §, 11 § och 13 § FB). En viktig ledstjärna inom barnens rättigheter är just barnets bästa. Barnets bästa ska vara avgörande i de besluten som rör barnen och barnet ska med bakrund till dess ålder få göra sin vilja hörd. Ju äldre och mognare ett barn är, desto större betydelse ska barnets egna vilja få (6 kap. 2 a § FB). Vi ska alltså alltid ha barnets bästa i åtanke, oavsett om det handlar om vart barnet ska bo eller om barnet ska vaccineras.

När det gäller vaccineringen ska vårdnadshavarna samtycka om barnet är minderårigt. Med barnets stigande ålder och utveckling, det vill säga mognad, så måste större hänsyn tas till barnets egna synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § FB). Detta innebär att barnets egna åsikter också spelar en stor roll när det ska beslutas om barnet ska vaccineras eller inte. Det finns dock som sagt en bedömningsfråga angående barnets mognad. Enligt gällande praxis ska det göras en individuell bedömning i varje enskilt fall. Detta innebär alltså att barnet måste ha uppnått en sådan mognad att barnet själv kan samtycka till åtgärden. Denna bedömningen behöver göras innan eller i samband med vaccinationen (4 kap. 3 § PL och barnkonventionen). Detta innebär att om barnet är tillräckligt mogen för att själv samtycka till vård och behandling, så behövs inte vårdnadshavarnas samtycke.

Sammanfattning och vägledning

Om den minderåriga har nått en sådan mognad, ålder och utveckling som innebär att barnet själv kan samtycka till vård och behandling så behövs inte vårdnadshavarens samtycke. Eftersom du inte har skrivit någonting om ditt barns mognad eller ålder, kan jag tyvärr inte säga om kraven uppfylls utan det är upp till vården att avgöra innan eller i samband med vaccinationen. Det jag har skrivit ovan innebär alltså att vårdnadshavarna har ett ansvar över barnet, men barnet har fortfarande en rätt att yttra sin vilja. Om ditt barn bedöms vara tillräckligt mogen och gammal, så kan ditt barn själv samtycka till vaccinationen och bli vaccinerad även om du själv som vårdnadshavare inte samtycker.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96515)