Kan en lagakraftvunnen dom ändras?

2020-11-07 i Domstol
FRÅGA
Hej! Kan en dom som redan vunnit laga kraft rivas upp och ogiltigförklaras om det visar sig att den dömda blivit oskyldigt dömd? Dvs. på falska eller bristfälliga grunder?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att en dom som vunnit laga kraft inte längre kan överklagas eller ändras, utan domen ska då stå fast. Det finns dock möjlighet att ett mål beviljas resning vilket innebär att man bryter upp den gamla domen och prövar målet igen utifrån de omständigheterna som nu frambringats. För att beviljas resning krävs särskilda omständigheter, så som exempelvis att det framkommit ny bevisning som inte tidigare åberopats men att den nya bevisningen troligen skulle lett till ett frikännande eller mildare straffbestämmelse (58 kap. 2 § RB).

En brottmålsdom som vunnit laga kraft kan alltså upphävas om en resningsansökan beviljas, exempelvis för att det framkommit ny bevisning som inte tidigare varit känd. Målet prövas sedan igen vilket kan leda till att den tidigare dömde blir frikänd.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du vill kan du läsa mer om resning på Åklagarmyndighetens hemsida här.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?