Kan en gymnasieelev som begått ett sexuellt ofredande mot en annan elev på samma skola bli avstängd eller omplacerad?

FRÅGA
Hej!Kan en kommunal gymnasieskola stänga av eller omplacera en elev som blivit dömd för sexuellt ofredande med hänvisning till offrets välbefinnande? Båda var över 18 år vid tillfället för brottet och går på samma skola. Om så är fallet, hur länge kan eleven bli avstängd och vilka krav kan ställas på skolan i form av säkerställande av undervisningen m.m.? Vilka krav bör man ställa på skolan i ett sådant fall?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du tycker någonting i svaret behöver utvecklas är du välkommen att publicera en kommentar eller mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Rätten för en skola att vidta "disciplinära åtgärder" gentemot en elev regleras i 5 kap. skollagen. Nedanstående lagrumshänvisningar avser det kapitlet.

Enligt 9 § är en skolas rektor skyldig att tillsätta en utredning om en elev i t.ex. gymnasieskolan vid upprepade tillfällen stört ordningen, på annat vis uppträtt olämpligt eller gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse. När utredningen är klar ska rektorn se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende (10 §).

Om eleven inte förändrar sitt beteende till det bättre finns ett antal konkreta åtgärder som skolan kan gå vidare med. Vad gäller avstängning, som är en sistahandslösning, framgår av 17 § att en elev bl.a. kan stängas av om hen "utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling".

En avstängning får i normalfallet inte pågå under längre tid än två veckor per termin (18 §). Förlängning får dock ske om syftet med avstängningen, d.v.s. att få eleven att förändra sitt uppträdande, inte har uppnåtts. Maximal avstängningstid är i en sådan situation tre terminer. Omplacering går visserligen också att använda men det får aldrig avse en längre period än fyra veckor (12 § och 13 §).

Mot den bakgrunden kan jag konstatera att det är väldigt svårt att utifrån lagtexten uttala sig om när det kan bli aktuellt med en längre tids avstängning. Vägledning måste istället hittas i rättspraxis (d.v.s. domstolsavgöranden).

Ett exempel där utfallet blev avstängning under en hel termin är kammarrätten i Stockholms mål med nr. 3241-16. Eleven ifråga hade vid upprepade tillfällen dödshotat en lärare och orsakat andra elever obehag. I annat mål (kammarrätten i Sundsvall med nr. 375-16) upphävdes ett avstängningsbeslut som grundat sig på anklagelser om sexuella övergrepp gentemot kvinnliga elever. Domstolen menade att det inte var tillräckligt utrett vad som faktiskt hänt och att händelserna heller inte hade en tillräckligt stark anknytning till skolan (det hade skett efter skoltid i andra lokaler).

Sammanfattningsvis bedömer jag att det ska mycket till för att en elev ska stängas av under en längre tidsperiod. Sannolikt kan det inte komma ifråga "bara" för att eleven blivit dömd för ett brott mot en annan elev utan det måste framstå som att eleven även fortsättningsvis utgör ett hot mot ordningen och säkerheten. Huruvida det är så i det fallet du beskriver är omöjligt att säga. Det krav som absolut går att ställa på skolan och rektorn är dock att skolmiljön i allmänhet ska vara trygg. I ett läge där skolan vet om att det finns en destruktiv historik mellan två elever bör det därmed vidtas åtgärder som säkerställer att den utsatta elevens obehag av att befinna sig i skolan reduceras till ett minimum.

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?