Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?

2021-07-15 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Granne tätt inpå har lämnat in bygglov på större ombyggnad. I huslängd plus 5 meter och höjd ca 3,8 meter. Allt exakt 4,3 meter från vår tomtgräns. Med höjden tar det bort hela vårt sol från 10 till 17 samt då vårt ligger ca 1 meter under deras en kraftig insyn. Vi blir till stort inbyggda.Vad kan man göra och finns det möjlighet att sakligt överklaga?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

I jordabalken (JB) finns det vissa bestämmelser om rättsförhållandet mellan grannar.

Förvaltningslagen (FL) gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna (1 § FL). Om en annan lag innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagen gäller den bestämmelsen (4 § FL). Därmed kommer även bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) vara av intresse.

Rättsförhållandet mellan grannar

Var och en ska vid nyttjande av sin fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen (3 kap. 1 § JB). Bestämmelsen har dock ett begränsat tillämpningsområde. Bestämmelsen tar främst sikte på den som utövar störande verksamhet som påverkar ett vidare område. I rättsfallet NJA 1990 s. 71 hade grannen klippt en häck, vilket resulterade i insyn från grannfastigheten. Grannen nekades skadestånd. Grannar får visa en viss tolerans mot vissa alldagliga störningar som är vanliga i sin omgivning. Min bedömning är därför att bestämmelsen inte kan åberopas endast för att grannen eventuellt ska genomföra en om- och tillbyggnad på sin egen fastighet.

Överklaga beslut om bygglov

Det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa ombyggnader (9 kap. 2 § PBL). Ett beslut om bygglov får överklagas till länsstyrelsen (13 kap. 3 § PBL). Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot (13 kap. 8 § PBL och 42 § FL). Om ett ärende om bygglov berör grannar, kan även dessa överklaga ett bygglov. Om överklagandet inte avvisas ska kommunen skyndsamt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen (46 § FL). Ett överklagande av ett beslut ska ske inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet (44 § FL).

Avgörande blir därför om beslutet angår dig som granne och om beslutet går dig emot. Beslutet om bygglov ska påverka din situation på ett inte obetydligt sätt. Vanligtvis krävs det att rättsverkningarna av beslutet berör ett intresse som erkänts av rättsordningen eller som påverkar din rättsliga ställning.

I rättsfallet RÅ 1980 2:13 ansågs en granne vara i part i ett ärende när en person fick tillåtelse att anlägga ett svinstall. Grannen hade framfört att svinstallet skulle påverka fritidsgården som bedrevs bredvid. Grannen kunde föra talan mot beslutet eftersom beslutet gått honom emot. Det var ett intresse som var erkänt av rättsordningen.

I rättsfallet RÅ 1963:20 kunde en kvinna som bedrev näringsverksamhet i samma byggnad som skulle rivas enligt ett rivningsföreläggande överklaga beslutet trots att hon inte var ägare av byggnaden. Kvinnan kunde överklaga beslutet eftersom beslutet gick henne emot. Om byggnaden revs skulle hon förlora sin näringsverksamhet då hon hyrde lokal i samma byggnad.

Min bedömning är att det kan bli svårt att få igenom ett överklagande. Förslagsvis kan du som granne anföra att om- och tillbyggnaden skulle innebära en påtaglig störning för dig som närboende. Det är viktigt att du framhåller på vilket sätt beslutet om bygglovet kommer att drabba dig med negativa följder. Det kan bli svårt att vinna framgång om du endast anför att om- och tillbyggnaden kommer skymma solen och innebära insyn från grannen. Det kommer troligen att krävas någon annan rättsverkning såsom att det är antagligt att värdet på huset avsevärt kommer att sjunka på grund av grannens om- och tillbyggnad.

Ytterligare rådgivning

Om något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp från en av våra duktiga jurister, t.ex. att upprätta ett överklagande, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?