Kan en gåva vara förskott på arv och vad händer med ett gemensamt lån när ena parten avlider?

2020-12-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej.Om min mamma väljer att ge mig gåvor av arvet innan hon dör räknas det inte som att jag fått ut delar av arvrätten?Vi har även ett gemensamt lån på min bostadsrätt kommer den att ingå i arvet? Eller behandlas det separat och är endast oss emellan (mamma och mig)
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och vad det innebär för dig.

Lagen som är aktuell för att besvara frågan vad gäller gåvorna är ärvdabalken (ÄB). Vidare kommer jag använda mig av skuldebrevslagen (SkbrL) för att besvara frågan avseende det gemensamma lånet på bostadsrätten.

Utgångspunkten är att gåvan ska räknas som ett förskott på arv

När föräldrar under sin livstid ger en gåva till en bröstarvinge (t.ex barn) är utgångspunkten att detta utgör förskott på arv 6 kap. 1 § första stycket ÄB. Med andra ord föreligger inget krav på att en förälder ska ha gjort en anmärkning i testamentet för att gåvan ska ses som förskott på arv.

Att en gåva utgör förskott på arv innebär att den ska räknas av på gåvotagarens arv i samband med ett framtida arvskifte 7 kap. 2 § ÄB. Avräkningen av förskottet ska ske efter egendomens värde vid mottagandet 6 kap. 3 § ÄB. Om arvingen har mottagit en gåva som är värd mer än vad han eller hon annars skulle fått som arvslott, behöver denne inte återbetala någon del av överskottet 7 kap. 4 § första stycket ÄB.

Situationer då gåvan inte ses som förskott på arv

Andra omständigheter kan däremot tala för att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv. Detta gäller om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett 6 kap. 1 § första stycket ÄB. Din mor kan alltså, antingen i samband med gåvan eller senare, uttryckligen ange att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Den typen av viljeförklaring kräver ingen särskild form. Den kan vara skriftlig eller muntlig. Vid större gåvor är det dock vanligt att man anger vad som ska gälla i ett gåvobrev.

Vissa gåvor undantas helt och hållet från att räknas som förskott på arv 6 kap. 2 § andra stycket ÄB. Detta gäller så kallade "sedvanliga" gåvor, exempelvis julklappar av ett lägre värde. Det finns alltså ingen exakt gräns för när en gåva är av ringa värde för att inte betraktas som ett förskott på arv.

Huvudregeln för gemensamma lån är solidariskt betalningsansvar

Vad gäller det gemensamma lånet på bostadsrätten är utgångspunkten att det inte går att ärva den avlidnes skulder efter ett dödsfall. Barn kommer därför aldrig ärva skulder från sina föräldrar. Vid gemensamma lån ser dock situationen annorlunda ut där parterna är solidariskt betalningsansvariga 1 kap. 2 § första stycket SkbrL. I ditt fall skulle det innebära att banken kan kräva dig på hela summan trots att din mor också står som låntagare. Genom en så kallad regressfordran kan dock den som betalat annans skuld återkräva vad han betalt från rätt betalningsskyldig och därmed reglera sina inbördes förhållande 1 kap. 2 § andra stycket SkbrL.

I praktiken fungerar det vanligtvis så att banken kräver dödsboet på hela lånebeloppet förutsatt att det finns tillräckligt med pengar. Därefter blir den efterlevande skyldig dödsboet halva den summan.

Din situation

Huvudregeln är att gåvorna som din mor ger dig kommer vara ett förskott på arv i ett framtida arvsskifte. Gåvans värde kommer därmed läggas till kvarlåtenskapen när arvslottens storlek ska bestämmas. Din andel kommer sedan att minskas med det du fått i förskott. Om din mor inte vill att gåvorna ska utgöra ett förskott på arv rekommenderar jag att hon upprättar ett gåvobrev där hon formulerar sin avsikt med gåvorna. Alternativt att hon uttryckligen anger detta i ett testamente.

Vad gäller det gemensamma lånet finns två möjliga scenarion. Antingen kräver banken dig på hela lånebeloppet eller så vänder sig banken direkt till dödsboet och utkräver betalning. I det första fallet har du då möjlighet att vända dig till dödsboet för att kräva ut din motfordran.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1214)
2021-04-12 Räknas aktier som förskott på arv och vilket värde räknas?
2021-04-11 Förskott på arv
2021-04-10 Presumtion om förskott av arv
2021-04-09 Beräkning av förskott på arv

Alla besvarade frågor (91094)