Kan en framtidsfullmakt hjälpa mig att företräda min bror som har spelmissbruk?

2020-05-21 i God man
FRÅGA
Jag har en äldre bror (född 1950) med spelberoende som givit mig fullmakt att kunna logga in på hans internetbankkonto. På så vis kan jag se till att hyran och viktiga räkningar betalas när pensionen kommer in innan alla pengar försvinner. Det fungerar men är inte idealiskt. Min bror uppskattar hjälpen och har inga problem med det då han insett att han inte klarar att sköta sin ekonomi själv. Har hört talas om framtidsfullmakt och undrar om det skulle ge mig större möjlighet att sköta min brors ekonomi? Helst skulle jag (och även han) vilja att pensionen kom in på ett konto som han inte kommer åt och att jag från det betalar räkningar och sedan ger honom vad som är kvar varje månad. Vi vill inte blanda in God man då vi har en bra dialog och litar på varandra och min bror är i övrigt helt klar och medveten om sin situation. Om ni tror att en framtidsfullmakt skulle ge mig större kontroll undrar jag om ni kan upprätta en sådan och vad det skulle kosta i så fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om framtidsfullmakt finns i lagen om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en fullmakt som fullmaktsgivaren ger till fullmaktshavaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något annat liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 §).

Av förarbetena till bestämmelsen framkommer att i jämförelse med anordnande av godmanskap är kraven något högre ställda för att en framtidsfullmakt ska träda i kraft än för att godmanskap ska få anordnas. Fullmaktsgivaren ska på grund av sitt hälsotillstånd inte ha förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser; fullmaktsgivaren ska vara beslutsoförmögen. Det är alltså inte tillräckligt att personen på grund av sitt tillstånd behöver hjälp med att ha hand om sina angelägenheter. Denna skillnad hänger samman med möjligheterna att utfärda en fullmakt enligt allmänna avtalsrättsliga regler. En förutsättning för att utfärda en fullmakt enligt avtalslagen är att personen kan fatta självständiga beslut, dvs. kan förstå relevant information, överväga sina alternativ och fatta ett beslut baserat på dessa överväganden. Så länge personen kan göra det är han eller hon beslutsförmögen och kan låta sig representeras genom en vanlig fullmakt (prop. 2016/17:30 s. 108).

Så som det är tänkt att framtidsfullmakten ska fungera är den därför inte tillämplig i din brors fall. Framtidsfullmakten är tänkt för det fall att någon blir beslutsoförmögen i framtiden (t.ex. på grund av demens eller annan sjukdom som gör att vederbörande inte klarar av att ta beslut). I din brors fall förefaller det som att han är förmögen att ta beslut; även om han hade skrivit en framtidsfullmakt till dig hade den därför ännu ej trätt i kraft och gått att använda.

Eftersom din bror är förmögen att fatta beslut har han däremot möjlighet att skriva under en fullmakt som ger dig rätt att företräda honom. När det gäller banktjänster har bankerna ofta egna blanketter att fylla i. Dock bör uppmärksammas att din bror fortfarande, trots att du har en fullmakt och har rätt att företräda honom, har möjlighet att använda sitt konto och sina pengar. För att din bror ska hindras från att disponera över sina tillgångar krävs att det utses en förvaltare. När det gäller spelmissbruk har Högsta domstolen uttalat att förvaltare kan anordnas för den som lider av alkohol- och narkotikamissbruk, men även av spelmissbruk. Huruvida missbruk aktualiserar frågan om förvaltarskap beror på om situationen för den enskilde blivit sådan att denne är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Att använda sin egendom för att finansiera sitt missbruk är i sig inte tillräckligt för att aktualisera förvaltarskap. Missbruket måste ha fått en sådan allvarlig omfattning att den enskilde inte förmår att sköta sina angelägenheter.

I ert fall innebär det att en framtidsfullmakt i nuläget inte kommer att ge dig några möjligheter att företräda din bror. När det gäller bankaffärer har bankerna ofta egna fullmaktsblanketter att fylla i för er. Observera att din bror, trots fullmakten, har rätt att använda sina pengar. Att din bror ska hindras från att använda sina tillgångar kräver ett anordnande av förvaltarskap. Det är då inte tillräckligt att han använder sina tillgångar för att finanseria sitt missbruk utan missbruket måste ha fått en sådan allvarlig omfattning att han inte kan sköta sina angelägenheter.

Om något är oklart och för vidare kontakt nås jag per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (488)
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare
2021-01-01 Hur avsätter man god man?

Alla besvarade frågor (88144)