Kan en förälder som brister i omsorgen av barnen bli fråntagen vårdnaden?

2021-05-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Söka om ensamvårdnad då barnens pappa missköter barnen samt lämnade barnen själva hemma Ena pojken sov, den andra var vaken endaste 2.5 årMedan han gick ut genom lgh dörr 2 våningar ner, stor utanför portenDetta har polisen sett med egna ögonÄr detta ett fall som hade kunnat styrka mina chanser att få ensamvårdnad
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i föräldrabalk (FB).

Vårdnads-, boende- och umgängestvister

Gemensam och ensam vårdnad är de två vårdnadsformer som finns i svensk rätt. Inom ramen för gemensam vårdnad kan barnets boende regleras genom domstolsbeslut eller avtal (6 kap. 14 § a FB). Den gemensamma vårdnaden består som huvudregel även när barnens föräldrar inte lever tillsammans. Att gemensam vårdnad är huvudregel manifesteras genom domstols möjlighet att besluta om gemensam vårdnad också mot en förälders vilja (6 kap. 5 § 1 st. FB) liksom av det förhållandet att domstol enligt 6 kap. 4 § 1 st. FB och socialnämnd enligt 6 kap. 6 § 2 st. FB ska godkänna föräldrars överenskommelse om gemensam vårdnad så länge det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Vid prövning om vad som är barnets bästa ska en riskbedömning göras och det är viktigt att tillgodose barnets behov av båda föräldrarna. Vad som är stadgat i 6 kap. 1 § kan användas som vägledning av vilket bland annat framgår att barnet har rätt till trygghet och en god fostran. Barnets vilja ska även i förhållande till barnets ålder och mognad vägas in i prövningen kring barnets bästa.

Väcka talan i domstol

Kan föräldrarna inte nå en överenskommelse om barnets vårdnad, boende och umgänge kan en förälder väcka talan vid domstol och yrka att domstolen avgör tvisten (6 kap. 5 § FB). I alla tvister kring barnet ska barnets bästa vara avgörande vid prövningen, 6 kap. 2 § FB. Processen kring vårdnad, boende och umgänge är ett indispositivt tvistemål, vilket innebär att domstolen har en skyldighet att själva pröva om överenskommelser är till barnets bästa. Domstolen har en egen utredningsskyldighet att se till att frågorna kring barnet blir ordentligt belysta. Även under en process i domstol söker man i stor utsträckning få föräldrarna att hitta samförståndslösningar för att undvika vidare tvistande.

Olämplighet

Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om barnet brister i omsorgen om barnet på sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling ska rätten enligt 6 kap. 7 § FB frånta denna förälder vårdnaden. Skulle domstolen finna att det föreligger olämplighet hos någon av föräldrarna kan således domstolen inte ge den föräldern vårdnaden.

Sammanfattningsvis kan det möjligtvis styrka dina chanser att få ensamvårdnad om domstolen finner att det föreligger olämplighet hos pappan kan han bli fråntagen vårdnaden om barnen.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (843)
2021-06-07 Kan en förälder att hindra den andra föräldern från att träffa en ny partner och presentera hen inför barnet?
2021-06-04 Kan jag flytta trots gemensam vårdnad?
2021-05-31 Barnets boende efter en skilsmässa
2021-05-31 Verkställighet av dom

Alla besvarade frågor (93145)