Kan en förälder med ensam vårdnad förlora vårdnaden om denna inte medverkar till umgänge mellan barnet och den andra föräldern?

Kan en förälder som har ensam vårdnad fråntas vårdnaden om han eller hon inte medverkar till att låta den andre föräldern få umgänge med barnet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


I din frågeställning framgår dessvärre inte om ni fått hjälp av kommunens familjerätt eller om det i domstol har beslutats om ensam vårdnad och ett specifikt umgänge med den andra föräldern. Jag kommer nedan försöka redogöra för de generella regler som kan vara relevanta för din frågeställning men utgå från att det finns ett fastställt umgänge i domstol (6 kap. 15 a § FB).


Vad innebär ensam vårdnad och umgänge?

Den lag som blir tillämplig när det gäller rättsförhållandet mellan barn och föräldrar, vårdnad och umgänge är föräldrabalken (FB). Det finns en uppfattning om att den förälder som har ensam vårdnad också är den som ensam kan bestämma över hur barnets umgänge med den andra föräldern ska se ut men det är en villfarelse. Barnet har alltid rätt till umgänge med den föräldern som inte är vårdnadshavare eller som det inte bor med. Finns det ett fastställt beslut gällande umgänge från domstolen måste föräldrarna följa den domen om de inte båda är överens om att umgänget kan förläggas annorlunda.


Principen om barnets bästa i föräldrabalken

Utgångspunkten är att man alltid ska beakta barnets bästa, vilket ska vara avgörande i samtliga frågor beträffande vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB). Begreppet saknar dock tydlig definition. En koppling måste göras till det individuella barnet och den specifika situationen för att redogöra för vad barnets bästa innebär. När man gör en bedömning om vad som är barnets bästa ser man dels till risken att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet förs bort eller annars far illa och väger detta mot att man ska främja barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § andra stycket FB).


Vidare har barnet rätt att få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter kring både vårdnad, umgänge och boende och barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 b § FB). Om den ena föräldern skulle vilja få till en ändring i vårdnaden prövar rätten denna talan. Om det är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa får rätten besluta om ensam vårdnad för en av föräldrarna. Vid vårdnadsbedömningen ska särskilt avseende fästas vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov först (6 kap. 5 § FB).


En förutsättning, för att domstolen ska kunna beakta barnets bästa i samtliga relevanta frågor, är att domstolen är lyhörd dels för vad parterna anför, dels för vad som kan framgå av det material som finns tillgängligt i målet (Prop. 2020/21:150 s. 130).


Barnet har rätt till umgänge

Det finns lagstadgat att barnet har rätt till umgänge med den föräldern det inte bor med. Det är barnets föräldrar som gemensamt har ansvar för att tillgodose att barnets behov av umgänge så långt som möjligt uppfylls (6 kap. 15 § FB).


Ansökan om verkställighet

Om man som vårdnadshavare inte följer en dom eller ett beslut om umgänge finns det en möjlighet för den andra föräldern att lämna in en ansökan om verkställighet till tingsrätten (21 kap. 1 a § FB). Innan det beslutas om en eventuell verkställighet får rätten ge socialnämnden i uppdrag att försöka få vårdnadshavaren att frivilligt följa domen eller beslutet och därav frivilligt överlämna barnet (21 kap. 2 § FB). I de fall man inte kan få till en lösning på frivillig väg kan rätten besluta om hämtning av barnet (21 kap. 3 § FB). Dock ska beaktas att tingsrätten kan vägra verkställighet om det inte är förenligt med barnets bästa (21 kap. 6 § FB).


Sammanfattande ord och mitt råd till dig

Som framgår ovan finns en övergripande bestämmelse som stadgar att barnets bästa ska vara avgörande vid samtliga frågor som behandlar barnets vårdnad, umgänge och boende. Barnets bästa ska alltid vara avgörande för domstolens bedömning i vårdnadstvister. Domstolen har en skyldighet att beakta barnets bästa i det enskilda fallet och att tillmäta barnets åsikter betydelse genom en helhetsbedömning.


För att avgöra vad som är barnets bästa måste man beakta varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena. Det finns således en presumtion om en nära och god kontakt mellan barn och föräldrar samtidigt som man i vårdnadsbedömningen fäster stor vikt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst. Att inte följa ett fastställt umgängesbeslut skulle i längden kunna läggas till grund för att ifrågasätta lämpligheten hos dig som vårdnadshavare och att det då kan användas emot dig och motiveras som att du inte sätter barnets behov främst samt att du inte är samarbetsvillig. Kontentan av detta skulle kunna vara att du enligt rätten inte anses lämplig som ensam vårdnadshavare och därav skulle du kunna bli fråntagen vårdnaden och att den andra föräldern istället blir ensam vårdnadshavare.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”