Kan en förälder kräva att barnet bor i samma land?

2020-07-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej,Jag har ensam vårdnad och bosatt utomlands med mitt barn. Hennes pappa vill att vi ska flytta till Sverige men jag vägrar det. Då hotar han att han skall stämma för gemensam vårdnad och då har han rätt att säga var barnet ska bo.Hur sannolikt är det att han får tilldelas gemensam vårdnad? Och om han lyckas, kan han kräva att barnet flyttar till Sverige?Jag och mitt barn har flyttat från Sverige för 4 månader sedan. Hon är 3 år gammal och går på förskola här.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Reglerna som aktualiseras i ditt fall återfinns i 6 kap. Föräldrabalken (FB).

Kan en förälder på egen hand begära ensam vårdnad?

Som utgångspunkt vid vårdnadsfrågor gäller att barnets bästa ska beaktas, 6 kap. 2 § a FB. I denna bedömning ska särskild hänsyn tas till barnets behov av nära kontakt med sina föräldrar. Ofta anses det nämligen ligga i barnets bästa att behålla en stark relation och kontakt med båda föräldrarna. Däremot beaktas även vilken risk som finns för att barnet kan far illa. Med detta menas främst risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller annars far illa. I denna bedömning lägger man ofta vikt vid tidigare omständigheter kring föräldern som exempelvis attityd till våld, problem med missbruk och eventuella psykiska sjukdomar.

En förälder har rätt att begära ensam vårdnad enligt 6 kap. 5 § FB. Detta innebär att en förälder - mot den andra förälderns vilja - kan begära att få vårdnaden prövad av rätten. I sin bedömning beaktar rätten utöver barnets bästa bland annat föräldrarnas samarbetsförmåga, då den gemensamma vårdnaden ska kunna skötas på ett någorlunda konfliktfritt sätt, 6 kap. 5 § stycke 2 FB. Detta innebär dock inte att föräldrarna måste ha samma uppfattning. Delade meningar får förekomma om de kan hanteras utan att barnet drabbas. Möjligheten att döma till gemensam vårdnad används med stor försiktighet och lyhördhet av rätten. Detta kan nämligen anses vara oförenligt med barnets bästa även om konflikt mellan föräldrarna inte är så svår och djup att samarbete är omöjligt.

Kan en förälder kräva att barnet flyttar till ett annat land?

Gemensam vårdnad över ett barn medför både rättigheter och skyldigheter att tillsammans bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 11 § och 13 § FB. En sådan angelägenhet är bland annat barnets boende. För att barnet ska flytta krävs enligt lagen således att du och fadern är eniga om beslutet.

Vid gemensam vårdnad får dock även rätten - på talan av någon av föräldrarna - besluta om barnets boende, 6 kap. 14 a § FB. Ett sådant beslut kan vara aktuellt när föräldrar med gemensam vårdnad inte kan enas om vart barnet ska bo eller i övrigt när föräldrarna vill få sin överenskommelse fastställd av domstolen.

Rätten kan besluta att barnet ska bo hos en av föräldrarna, eller också förordnas s.k. växelvis boende. Denna bedömning sker på samma sätt som vid vårdnadstvister med beaktande av barnets bästa. En grundläggande förutsättning för växelvist boende är dock dessutom att föräldrarnas samarbetsförmåga är särskild god samt att föräldrarna bor förhållandevis nära varandra.

Av dina omständigheter framkommer att växelvist boende sannolikt inte kommer att aktualiseras, varmed rätten istället kommer avgöra hos vem barnet ska bo. För det fall att en sådan situation skulle uppstå blir det avgörande för dig att hänvisa till den s.k. kontinuitetsprincipen. Principen syftar till barns behov av stabilitet och kontinuitet i sin tillvaro och att barn därmed generellt sätt inte mår bra av att flytta från sin invanda miljö. Principen har vuxit fram i praxis, se exempelvis NJA 1998 s 675.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att ditt barns fader har rätt att ansöka om gemensam vårdnad. Utfallet från en sådan vårdnadstvist är dock inte möjlig för mig att bedöma utan mer ingående utgifter avseende din enskilda situation.

Barnets boendeform kan avgöras genom dom av rätten på talan från er föräldrar. På grund av avståndet mellan dig och fadern är troligen växelvist boende uteslutet. Med hänsyn till att barnet tidigare levt med dig samt påbörjat förskola på er nuvarande ort anser jag med hänvisning till kontinuitetsprincipen att barnets bästa vid en boendetvist sannolikt kommer anses vara att stanna hos dig.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (813)
2021-02-16 Kan man söka enskild vårdnad för att kunna flytta med barnet?
2021-02-06 Vårdnadshavarna är oense om skolvalet
2021-02-04 Frånta förälder umgängesrätt
2021-02-03 Hur ansöker man om gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (89652)