FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist13/06/2022

Kan en förälder ensam besluta om att barnen ska flytta med föräldern långt från den andre föräldern vid hemtagningsansökan?

Kan jag flytta utan att mina barns far måste godkänna flytten? Jag har två barn med samma man. Vi är inte längre gifta. Vi har gemensam vårdnad. Nu är barnen familjehemsplacerade pga våld från pappan och psykisk ohälsa hos mej. Jag är friskare nu. Jag var tidigare boendeförälder och pappan hade umgänge var annan helg. Jag vill flytta långt bort (45 mil). Kan jag göra det och ansöka om hemtagning av barnen till nya adressen (förutsatt att jag får hemtagningen beviljad förståss)? Eller måste barnens far godkänna även den nya adressen även om jag flyttade medan barnen var placerade? Kan han neka hemtagning till ny adress och vad händer i så fall? Är det lättare att få igenom en flytt medan de är placerade för att komma runt pappans nekande? Jag vill flytta för att barnen ska ha så lite kontakt med sin pappa som möjligt då han är våldsam och jag får ej gehör för detta av socialen.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De regler som är aktuella för din fråga finns i Föräldrabalken, förkortad FB, samt Brottsbalken, förkortad BrB. Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga.

Gemensam vårdnad
Med gemensam vårdnad innebär att föräldrarna ska gemensamt fatta beslut om frågor som rör barnens personliga angelägenheter (6 kap. 13 § 1 st. samt 6 kap. 11 § FB). Det betyder att föräldrarna ska gemensamt bestämma om var barnen ska bo, var de ska gå i skola och liknande frågor. För dessa beslut krävs därmed båda föräldrarnas samtycke.

Från denna regel finns det dock undantag. En förälder får ensam fatta ett beslut utan den andra förälderns samtycke i vissa fall. Detta är möjligt om den ena föräldern på grund av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att fatta beslut gällande vårdnaden som inte utan olägenhet kan skjutas upp (6 kap. 13 § 2 st. FB). Beslutet får dock inte vara av ingripande betydelse för barnens framtid, om det inte är uppenbart att barnens bästa kräver det (6 kap. 13 § 2 st. FB). Ett exempel på just sådana frågor är barnens skola eller bosättning. Det innebär att det krävs mycket för att endast en av föräldrarna vid gemensam vårdnad ska ensam få besluta var barnen ska bo.

Du nämner i din fråga att barnen blivit utsatta för våld hos sin pappa tidigare. Denna omständighet skulle kunna falla inom att du ensam får besluta om var barnen ska bo och vilken skola de ska gå på, om det föreligger en risk för att barnen fortsätter att utsättas för våld om barnen bor i närheten av sin pappa. Du nämner dock att socialen inte ger dig gehör vad gäller pappans våld mot barnen. 

Den som utan den andra förälderns tillåtelse flyttar med barnen till annan ort och det inte finns några beaktansvärda skäl kan göra sig skyldig till brott, nämligen egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § BrB). Det innebär att om du skulle flytta så pass långt bort med barnen utan att få samtycke av deras pappa, finns det en risk att du blir skyldig till egenmäktighet med barn. Dock kan man undgå ansvar om det har skett utifrån beaktansvärda skäl. Med beaktansvärda skäl innebär bland annat om det har skett för att skydda barnen från den andra vårdnadshavaren. Eftersom du skriver att pappan till barnen tidigare utövat våld mot barnen, skulle detta kunna vara ett sådant beaktansvärt skäl. Det måste dock kunna visas att ett sådant våld har försiggått, och att det beaktansvärda skälet därmed föreligger. Om detta inte går att visa, finns det risk att bli skyldig till brottet. Det är därför riskfyllt i din situation, då vad jag förstår att socialen inte fullt gett dig gehör om miljön hemma hos barnens pappa. 

Ensam vårdnad
En förälder som har ensam vårdnad kan ensam besluta i frågor som rör barnens personliga angelägenheter, såsom var barnen ska bo och var de ska gå i skolan (6 kap. 11 § FB). Det betyder att om en förälder har tillerkänts ensam vårdnad, behövs inget samtycke av den andre föräldern för flytt med barnen på ett längre avstånd. Barnen har dock fortfarande rätt till umgänge med den andre föräldern som barnen inte bor med (6 kap. 15 § 1 st. FB). Ansvaret för att ett sådant umgänge sker ligger på båda föräldrarna (6 kap. 15 § 2 st. FB). Det betyder att föräldern med ensam vårdnad och den andre föräldern ska samarbeta för att umgänget med barnen ska ske. Ett umgänge mellan den förälder som barnen inte bor med behöver inte nödvändigtvis ske genom träffar och möten fysiskt, utan kan även ske digitalt. Huvudsaken är att barnen får möjlighet att träffa den andre föräldern och utöva sin rätt till umgänge. 

Om en förälder vill gå från gemensam vårdnad till ensam vårdnad kan detta ansökas om hos den tingsrätt på den ort där barnen bor (6 kap. 17 § 2 st. FB). I tingsrättens bedömning om du ska anförtros ensam vårdnad eller om den gemensamma vårdnaden ska fortsätta, ska barnens bästa vara avgörande (6 kap. 2a § FB). Det betyder att om du väljer att ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten, ska tingsrätten lägga stor vikt vid vad som är era barns bästa. En sådan omständighet som då kan tala för ensam vårdnad för dig är att det förekommit våld i hemmet hos pappan, och att detta inte kan tänkas vara förenligt med era barns bästa. Detta ska dock fortfarande kunna gå att bevisa för rätten.

Sammanfattning samt rekommendation
Det är riskabelt att du ensam beslutar att barnen ska flytta med dig 45 mil från sin pappa, då ni har gemensam vårdnad av barnen och ska besluta sådana saker gemensamt. Det kan dock föreligga skäl för ett sådant beslut, om det går att visa att pappan utövat det våld mot barnen som du beskriver i din fråga. Skulle detta inte gå att visa, riskerar du att bli skyldig för egenmäktighet med barn, som är ett brott. Jag skulle därför i stället rekommendera dig att ansöka om ensam vårdnad om barnen. Om du kan få tilldelad ensam vårdnad då barnen utsätts för våld hos sin pappa, kan du ensam besluta i att barnen ska få flytta med dig. Det är dock viktigt att komma ihåg att barnen fortfarande har rätt till umgänge med sin pappa, som kan ske digitalt genom exempelvis telefonsamtal och liknande. Detta kommer dock rätten att besluta om, där barnens bästa ska vara avgörande. Om rätten anser att det inte är barnens bästa att de har kontakt med sin pappa, behöver ett sådant umgänge inte ske. 

Jag rekommenderar även att inte flytta först, om din hemtagning inte skulle godkännas eller om den godkänns och det finns en risk för att du kan bli skyldig för egenmäktighet med barn. Jag råder dig därför att först se på dina möjligheter att få ensam vårdnad, för att sedan kunna flytta med dina barn till annan ort.

Om du behöver mer juridisk hjälp med en vårdnadsprocess, är du välkommen att höra av dig till någon av våra jurister på Lawline, här.


Med detta hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du har fler funderingar, är du alltid välkommen att återkomma med dessa till oss här, på Lawline!

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare