Kan en förälder anförtros ensam vårdnad samtidigt som barnet ska bo hos den andra föräldern (som inte har vårdnaden om barnet)?

2017-10-08 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag ligger i en vårdnadstvist om min 3-årige son. Jag har i första hand yrkat på gemensam vårdnad och i andra hand att jag ska få ensam vårdnad. Men tingsrätten ska också pröva boedefrågan. På grund av min arbetssituation har jag svårt att ha min son växelvis och jag kan därför tycka att det är lämpligt att jag har honom varannan helg och vartannat lov. Helst skulle jag vilja ha honom varje helg men det förstår jag att jag inte kommer få. Om jag får ensam vårdnad, kan mamman då vara boendeförälder och jag ha barnet varannan helg eller måste jag vara boendeförälder om jag får ensam vårdad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler kring vårdnad, boende och umgänge vad gäller barn finns i föräldrabalkens sjätte kapitel (hädanefter förkortas föräldrabalken FB).

Du ligger i en tvist angående vårdnaden till ditt treåriga barn. Tingsrätten ska även besluta om boendet. Det framgår inte hur vårdnaden utövas nu (om du har ensam vårdnad, om vårdnaden är gemensam eller om mamman har ensam vårdnad) och inte heller hur boendet ser ut nu. Du undrar om du kan få ensam vårdnad samtidigt som barnet ska bo hos mamman (som alltså då inte skulle ha vårdnad om barnet), samtidigt som du har barnet varannan helg hos dig.

Svaret på din fråga regleras inte uttryckligen i 6 kap. FB. Däremot framgår svaret om man ser till vad vårdnaden innebär och hur frågor kring vårdnad och boende avgörs. Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap 11 § FB). Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare, gäller detta vårdnadshavarna tillsammans (6 kap 13 § FB). Detta innebär att det således är vårdnadshavaren (eller vårdnadshavarna om det finns två) som bestämmer i alla frågor kring barnet. Den som inte är vårdnadshavare har ingen rätt - eller skyldighet - att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter. Det är vidare vårdnadshavaren (eller vårdnadshavarna om det finns två) som bl.a. ska sörja för barnets behov och se till att barnet får utbildning utvecklas (6 kap 2 § FB). Det är således vårdnadshavaren (eller vårdnadshavarna) som "tar hand" om barnet.

Då domstolen avgör vem som ska ha vårdnad om barnet ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap 2a § FB). Med hänsyn till det ansvar och de uppgifter som en vårdnadshavare åläggs (d.v.s. att ta hand om barnet på det sättet som jag redogjorde för ovan), kan det inte anses vara till barnets bästa att barnet huvudsakligen bor tillsammans med någon som inte är vårdnadshavare. Det är ju vårdnadshavaren som har det primära ansvaret för barnet. Då bör barnet även bo hos denna person. Stöd för denna slutsats finns även i 6 kap 14a § FB, av vilken det framgår att domstolen kan besluta hos vem av föräldrarna barnet ska bo, om vårdnaden är gemensam. Detta talar för att domstolen inte kan fatta sådant beslut om vårdnaden inte är gemensam. Domstolen bör således inte kunna anförtro vårdnaden ensamt åt en förälder samtidigt som det beslutas att barnet ska bo hos den andra föräldern.

Sammanfattning

Jag har redogjort för vilket ansvar en vårdnadshavare har samt hur beslut fattas kring vårdnaden av barn. För beslutet ska barnets bästa vara avgörande. Jag har härvid konstaterat att din fråga inte uttryckligen regleras i FB, men att svaret ändå går att finna i bestämmelserna. Jag har därvid dragit den slutsatsen att domstolen inte kan anförtro vårdnaden ensamt åt en förälder, samtidigt som domstolen bestämmer att barnet ska bo hos den andra föräldern. Stöd för denna slutsats finns dels i att ett sådant beslut knappast kan anses vara det bästa för barnet, dels i reglernas systematik. Svaret på din fråga är således nej, domstolen kan inte anförtro dig ensam vårdnad samtidigt som domstolen bestämmer att barnet ska bo hos den andra föräldern. Vid följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?