FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal25/07/2019

Kan en bodelningsförrättare tvångssälja fastighet?

Vi är sambos med två barn. Vi bor i ett hus med gemensamma lån. Vi ska separera men sambon vägrar sälja huset. Kan en bodelare tvinga fram en försäljning av huset?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Sambolagen reglerar uppdelningen vid upplöst samboskap

Den lag som är tillämplig mellan sambor är sambolagen (2003:376), nedan förkortad SamboL. Sambolagen innehåller regler om delning av gemensam bostad och bohag då ett samboförhållande upplöses, om en sambos rätt att överta bostad som inte ingår i delningen och om inskränkningar i rätten att förfoga över det gemensamma hemmet. Sambolagen ger inte rätt till en sådan gemensam uppdelning som sker vid t.ex. en skilsmässa.

Med sambor avses två personer som lever tillsammans under äktenskapsliknande former, men som inte ingått äktenskap med varandra (1 § SamboL). Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem gifter sig, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider (2 § SamboL). När ett samboförhållande upphör på annat sätt än att samborna gifter sig med varandra, ska en bodelning göras om någon av samborna begär det. Sådan begäran måste göras senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska samboegendomen ingå (8 § SamboL).

Till samboegendomen räknas sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen skaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Till det gemensamma bohaget räknas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL).

Under förutsättning att bostaden är er gemensamma ska den ingå i en bodelning. För det fall att ni anlitar en bodelningsförrättare kan vederbörande däremot inte tvinga fram en försäljning av fastigheten, kan ni inte komma överens kommer ni att erhålla hälften var av den i bodelningen.

Samägd egendom kan tvångsförsäljas

Om ni erhåller hälften var av fastigheten i bodelningen räknas fastigheten som en samägd fastighet och samäganderättslagen (SamägL) är tillämplig.

Som delägare i samägd fastighet har du möjlighet att begära tvångsförsäljning av fastigheten på offentlig auktion. Ansökan om sådan försäljning ska lämnas in till tingsrätten. Den andre delägaren kan normalt inte förhindra försäljningen, undantaget är om det finns synnerliga skäl då det kan ges anstånd (6 § SamägL). I praxis har rekvisitet "synnerliga skäl" tolkats strängt och det ska mycket till innan synnerliga skäl anses föreligga för att skjuta upp/få anstånd med försäljningen.

Under auktionen kan vem som helst lägga bud på det samägda. Det innebär att om någon av er vill köpa ut den andre är det möjligt, men även andra kan lägga bud på fastigheten. Om ni båda är närvarande under auktionen och överens om att anta eller förkasta ett anbud gäller det beslutet (12 § första stycket SamägL). Är ni inte överens gäller det högsta budet (12 § andra stycket SamägL).

Som svar på din fråga innebär det att bodelningsförrättare inte kan framtvinga en försäljning. Är ni inte överens kommer ni att erhålla halva bostaden var i bodelningen. Därefter kan du som samägare till den begära försäljning av den på offentlig auktion; du kan således själv tvinga fram en försäljning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?