Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?

2021-07-20 i Bodelning
FRÅGA
Mitt x lurade mig att skriva på bodelning under psykisk ohälsa.Jag fick 200 000 gemensamma huset värt 5 miljoner.Fick inte ens ta möbler från huset.Jag satte 450 000 i huset när det köptes!Hjälp!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vid besvarandet av din fråga kommer jag att utgå från äktenskapsbalken och avtalslagen, då din fråga avser en bodelning. Dock kommer jag även att använda sambolagen i mitt svar, eftersom det inte framgår huruvida ni var gifta eller om ni var sambor.

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning genomföras. I samband med detta ska makarnas egendom fördelas (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Ni ska båda komma överens om vad som ingår i en bodelning (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Även mellan sambor kan en bodelning genomföras om en av samborna begär det (8 § sambolagen). Eftersom ni hade en överenskommelse när bodelningen genomfördes, ska principen "pacta sunt servanda" tillämpas. Principen betyder att bodelningsavtalet ska hållas er emellan (1 § avtalslagen).

Kan en bodelning mellan makar klandras enligt äktenskapsbalkens regler?

Den möjlighet som du torde ha störst framgång med vid åberopande av att bodelningsavtalet ska hävas, anser jag vara äktenskapsbalkens regel om klander av bodelning, om ni var gifta. Om du är missnöjd med bodelningen och om du ger uttryck för detta inom fyra veckor efter delgivningen av bodelningshandlingen, finns således en chans att klandra resultatet (17 kap. 8 § äktenskapsbalken). Detta ska göras till den tingsrätt som förordnade bodelningsförrättaren. Efter att dessa fyra veckor har passerat förloras dock denna möjlighet.

Kan bodelningen anses gälla enligt avtalslagens regler, om en parts psykiska ohälsa utnyttjades när det skrevs på?

Ett andra alternativ är att använda avtalslagens regler, och dessa regler kan åberopas oavsett om ni var makar eller sambor. Exempelvis kan du hävda att det är oskäliga (orimliga) villkor som ni kom överens om, med hänsyn till att du var påverkad av psykisk ohälsa och då du endast fick 200 000 kr när huset var värt 5 000 000 kr (36 § avtalslagen). Alternativt kan du hävda att omständigheterna som rådde, det vill säga faktumet att du var påverkad av psykisk ohälsa, medför att bodelningsavtalets ingående strider mot tro och heder (33 § avtalslagen). Det ställs dock krav på att din motpart ska ha varit medveten om att denna omständighet förelåg, och dessutom tillämpas paragrafen restriktivt. Därför rekommenderar jag dig att åberopa oskälighet istället i enlighet med 36 § avtalslagen, eller att klandra bodelningen enligt förfarandet som beskrivs i det ovanstående stycket.

Sammanfattningsvis kan du klandra bodelningen om du är missnöjd med den, om det sker inom fyra veckor efter delgivningen av bodelningshandlingen som bodelningsförrättaren upprättade (om ni var gifta). Om det har gått längre tid än så, eller om ni endast var sambor, rekommenderar jag dig att åberopa att faktumet att du led av psykisk ohälsa samt att du endast fick 200 000 kr av huset, innebär att bodelningen är oskälig enligt avtalslagens mening. Effekten kan bli att bodelningen hävs om så bedöms vara fallet. I tredje hand rekommenderar jag dig att yrka på att avtalets ingående strider mot tro och heder, då du var påverkad av psykisk ohälsa och motparten verkar ha varit medveten om detta.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du mer än välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?