Kan en avliden person vara berättigad till arv?

FRÅGA
Jag sitter sedan långe och fortfarande i oskiftat bo efter min make. Under den tiden har hans broder avlidit och jag frågar mig om min make fortfarande är arvsberättigad eftersom brodern inte hade egna arvingar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om arvsrätt finns bl.a. i Ärvdabalkens 2 kap.

Enligt 2 kap. 1 § ÄB är närmaste arvingar arvlåtarens avkomlingar (s.k. bröstarvingar). Är barnen döda ska deras barn träda i den avlidnes ställe.

Finns det inga bröstarvingar ska enligt 2 kap. 2 § ÄB ska arvlåtarens föräldrar hälften få hälften var av arvet. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar. Finns det inga syskon eller avkomlingar till dem, men lever någon av arvlåtarens föräldrar, tar den föräldern hela arvet.

Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon eller deras avkomlingar del i lott, som skulle ha tillfallit deras förälder. Finns det inga helsyskon, och är båda föräldrarna döda, tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet. I ett avlidet halvsyskons ställe träder dess avkomlingar.

Lever inte arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar, tar farföräldrar och morföräldrar arvet enligt 2 kap. 3 § ÄB. Är en farförälder eller morförälder död, delar den dödes barn dennes lott. Finns det inga barn efter den döde, tar den andre av farföräldrarna eller morföräldrarna den dödes lott. Om även han eller hon är död men har efterlämnat barn, tar barnen den dödes lott. Finns det ingen arvinge på den sidan, går hela arvet till arvingarna på den andra sidan.

Enligt 2 kap. 4 § ÄB har inga andra rätt att ärva än de som föreskrivs i 1-3 §§.

§Allmänna arvsfonden ärver i de fall den avlidna inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente och inte heller efterlämnar några arvsberättigade släktingar. Har inte din makes bror förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente, att den ska tillfalla dig, har du ingen arvsrätt. En förutsättning för arv är att den som ska taga arv lever vid arvlåtarens död enligt 1 kap. 1 § ÄB, därför kommer aldrig din avlidne man kunna bli arvsberättigad från sin broder som avled efter din man. Den enda chansen för dig att få ut arv efter din makes bror är alltså om brodern själv har skrivit ett testamente som gör dig arvsberättigad.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något i svaret som är oklart hänvisar jag till kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (994)
2022-01-20 Kan en ex-maka ärva?
2022-01-13 Ärver mitt biologiska barn mig fastän en annan man godkänt faderskapet?
2022-01-12 Kan man fritt disponera över sin dödes makes egendom? (fri förfoganderätt)
2022-01-12 Arv om jag inte bekräftat faderskapet fastän jag är biologisk far?

Alla besvarade frågor (98657)