FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag01/03/2020

Kan en aktieägare kräva de andra på pengar när bolaget har gått med förlust?

Hej!

Jag äger ett aktiebolag med fyra stycken andra och vi ska få 20 % av vinsten var vid utdelning. Det hände en olycka som bidrog till att hela aktiebolaget gick med en förlust på 250 000 kronor istället för en vinst på 1,2 miljoner kronor som vi först hade räknat med.

Nu är det så att en av ägarna har fått för sig att det inte var hennes fel att denna förlust uppstod varvid hon anser sig ha rätt till 240 000 kronor som hon skulle fått vid utdelningen. Hon påstår att vi andra ska betala henne detta.

Har hon rätt till dessa pengar eller hur fungerar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör aktiebolagsrätt så är aktiebolagslagen, härefter förkortad som ABL, tillämplig (1 kap. 1 § ABL).

Hur ska en vinst fördelas?

Huvudregeln är att likhetsprincipen gäller, vilket innebär att alla aktier har lika rätt i bolaget (4 kap. 1 § ABL). Detta verkar även gälla i ert fall eftersom du i din fråga skriver att ni alla ska få samma andel av vinsten.

Vad kan utdelas?

En vinstutdelning är en värdeöverföring som ska beslutas om på bolagsstämman (17 kap. 1 § första stycket 1 punkten och 18 kap. 1 § ABL). Det är dock enbart bolagets fria egna kapital, grundat på den senast fastställda balansräkningen och med beaktande av ändringar som skett efter balansdagen, som överhuvudtaget får utdelas, vilket brukar kallas för beloppsspärren (17 kap. 3 § första stycket ABL). Därtill finns det en så kallad försiktighetsregel vilken innebär att man måste ta hänsyn till bolagets risker, likviditet, verksamhetens omfattning och så vidare när man bedömer vad som får utdelas (17 kap. 3 § andra stycket ABL). Man ska helt enkelt blicka framåt och bedöma vad som är "rimligt". Det är svårt att i din fråga utröna om det finns tillräcklig täckning i det fria egna kapitalet för att göra en sådan utdelning. I vart fall kvarstår likhetsprincipen som innebär att ni alla har rätt att ta lika stor del av utdelningen, och att ett beslut om utdelning som sagt var ska fattas av bolagsstämman. Ett sådant beslut fattas med enkel majoritet (7 kap. 40 § ABL). Observera att ni får välja att avstå era delar till förmån för någon annan, men det är ingen skyldighet.

Är ni skyldiga att betala henne 240 000 kr?

Som ovan framgått finns det alltså ingen skyldighet för er som aktieägare att låta en vinstutdelning göras till henne. Det tåls även att framhållas att ett aktiebolag är en egen juridisk person, och för att hon ska kunna framställa ett betalningsanspråk (i form av skadestånd) till er personligen krävs i princip att ni uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har tillfogat bolaget eller en aktieägare skada genom överträdelse av lag eller bolagsordning (29 kap. 3 § ABL). En motsvarande bestämmelse finns även för det fall du/ni sitter i bolagets styrelse (29 kap. 1 § ABL). I detta fall finns dock inget som tyder på att ni har handlat uppsåtligt eller av grov oaktsamhet för att tillfoga bolaget eller henne skada, och därmed finns inte heller på den grunden rätt till några pengar.

Sammanfattning

Under förutsättning att ni inte har något aktieägaravtal där något annat regleras, eller att något annat framgår av bolagsordningen, så har hon inte rätt att kräva er på pengarna.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”