Kan egna eller en avliden makes syskon göras arvlösa?

2021-10-19 i Efterarv
FRÅGA
Min moster gick precis bort och hennes man gick bort för flera år sedan.De var gifta och har inga egna barn. Hennes avlidne man har en nu levande bror och hon själv en nu levande syster.Hon har skrivit ett testamente där ingen av ovanstående skall få ta del av arvet. Testamentet är skrivit av jurister och jag undrar om man kan göra så?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan avser om man genom testamente kan göra sina egna eller sin avlidne makes syskon arvlösa. Jag ska göra mitt yttersta för att besvara detta på ett tydligt sätt i det följande. Regler om testamente och hur arv ska fördelas finns i Ärvdabalken, som brukar förkortas ÄB.

Vem ärver din moster?

Om något testamente inte upprättas ska arvet fördelas enligt lagens ordning - den så kallade "legala arvsordningen". I första hand är det då en arvlåtares barn som har rätt till arvet (2 kap. 1 § ÄB) och, om några sådana inte finns, i andra hand arvlåtarens föräldrar (2 kap. 2 § första stycket ÄB). I din fråga saknas det information om din moster hade någon förälder i livet, men jag kommer anta att så inte är fallet sett till omständigheterna. I tredje hand, då någon förälder inte finns i livet, är det syskonen till arvlåtaren som ärver (2 kap. 2 § andra och tredje stycket ÄB). Arvet efter din mosters man skulle enligt denna huvudordning alltså tillfalla hans bror, och arvet efter din moster skulle tillfallit hennes syster, samt barn till eventuellt avlidna syskon. Om ett av två syskon är avlidet till exempel, men det avlidna syskonet har barn i livet, så tar barnen över det avlidna syskonets arv.

Makes arvsrätt

Om en arvlåtare var gift vid dödsfallet, finns det särskilda bestämmelser om makes arvsrätt. Arvlåtarens make har nämligen rätt att få ut arvet före i princip alla andra i den legala arvsordningen, men med begränsad äganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Det heter att makar ärver med "fri förfoganderätt". Den fria förfoganderätten innebär som ordalaget antyder, att den efterlevande maken fritt får förfoga över arvet men utan att egentligen ha full äganderätt till det. Detta är alltså en rätt att till exempel förändra, sälja, byta ut, och pantsätta kvarlåtenskapen, men med begränsningen att man inte får testamentera bort det (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Anledningen till denna begränsning är att bland annat syskon, föräldrar och barn till den först avlidne får "efterarvsrätt" till arvet som vid den först avlidne makens död fördelas till den andre maken.

Broderns rätt till efterarv

Efterarvsrätten innebär alltså att, om det vid den sist avlidne makens död finns arvingar i livet efter den först avlidna, så ska dessa ha ut en del av kvarlåtenskapen såsom efterarv. I ditt fall har din mosters mans bror alltså, vid mosterns bortgång, rätt att i efterarv få det din moster fick ärva av sin man. Denna andel av mosterns totala tillgångar har hon inte fått råda över genom testamente. Beräkningen av hur stor andel brodern i fallet har rätt till ur mosterns kvarlåtenskap är något komplicerad. Andelen utgår enligt huvudregeln från hur stor del av mosterns totala tillgångar som utgjordes av arvet efter maken precis efter utdelningen (3 kap. 2 § tredje stycket ÄB). Jag tror att detta enklast kan förklaras genom ett exempel:

Vi tänker oss att din moster vid makens bortgång ägde tillgångar till ett värde av 200.000 kr, och maken tillgångar till ett värde av 100.000 kr. Mostern ärver därmed 100.000 kr av maken, enligt regeln om makes arvsrätt. Hon skulle då inneha 1/3 av sina totala tillgångar med fri förfoganderätt, och 2/3 med full äganderätt. När arvet sedan ska fördelas efter mosterns bortgång, är det dessa andelssatser som efterarvet beräknas utifrån. Brodern till mosterns make skulle då få ärva 1/3 av mosterns kvarlåtenskap, medan hon fritt kan testamentera bort de övriga 2/3. Andelarna är alltså desamma, även om värdet av mosterns totala tillgångar ökat eller minskat något efter makens död.

Kan systern eller brodern bli arvlösa?

Som jag nu förklarat kan alltså din moster inte testamentera bort den andel av hennes tillgångar som brodern har efterarvsrätt till. Däremot kan hon ha gjort sin egen syster arvlös, då det inte finns något egentligt hinder mot detta. Var och en har som huvudregel rätt att fritt testamentera bort sina tillgångar och på så vis sätta den legala arvsordningen ur spel, så länge inget annat sägs i lagen. Systern i ditt fall träffas dock inte av något undantag, och kan därför göras arvlös efter mostern.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan alltså mosterns egen syster göras arvlös genom testamente. Brodern till hennes avlidne make däremot, har rätt till efterarv efter sin bror ur mosterns kvarlåtenskap. Jag rekommenderar att han vänder sig till någon av våra jurister om han vill ha hjälp att få ut sitt efterarv. Eventuellt kan hela testamentet förklaras ogiltigt. Om detta är fallet skulle även den del av mosterns kvarlåtenskap som hon ägde med full äganderätt fördelas enligt den legala arvsordningen. Det går bra att boka en tid direkt på http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Ludwig Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (815)
2021-11-30 Vem ärver vårt hus i Spanien?
2021-11-30 Har ett halvsyskon rätt till efterarv?
2021-11-29 Vilka har rätt till efterarv?
2021-11-26 Efterarv till bror?

Alla besvarade frågor (97696)