Kan efterlevande sambo ändra inbördes testamente när den först avlidne sambon avlidit?

2020-06-23 i Testamente
FRÅGA
Två sambon testamenterar till varandra och när båda har dött till demensfonden. Den överlevande sambon ändrar sig och skriver ett nytt testamente, med upphävande av tidigare testamente till förmån för mig. Då personen tidigare ärvt sin sambo som var lagfaren för en fastighet,men bott tillsammans i 40 år som sambon. Jag vet inte om någon handling till inskrivningsmyndigheten om gemensam bostad för båda är inskickad. Vad gäller. Vad är ett förbehåll och ska det stå bokstvligen i testamentet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har två sambor (i det följande benämnda A och B) upprättat ett inbördes testamente. Enligt testamentet ska samborna ärva varandra och när båda avlidit ska kvarlåtenskapen tillfalla demensfonden. A har avlidit och B har sedermera ärvt A i enlighet med testamentet. B har bland annat ärvt en fastighet som A var lagfaren ägare för. Samborna bodde i fastigheten under 40 års tid.

När A avled fanns det en kvarlåtenskap efter vederbörande, en kvarlåtenskap som B ärvde enligt testamente. Storleken på A:s kvarlåtenskap är dels beroende av hur mycket hen ägde, dels beroende av om det skedde någon bodelning. Som efterlevande sambo hade B en rätt att som efterlevande att begära bodelning (jfr 18 § sambolagen). Om så skedde, och om fastigheten utgjorde samboegendom, bör halva fastigheten tillfallit B genom bodelningen. Skedde det ingen bodelning tillföll istället fastigheten B genom testamentet. Det B ärvt har hen ärvt med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten innebär att B kan använda egendomen, sälja den, förstöra den osv. men inte testamentera bort den. Oavsett om det skrivits i testamentet att samborna ärver varandra med fri förfoganderätt är så fallet. Även om det av testamentet skulle stå att arvet är med full äganderätt ska det enligt praxis ändå räknas som fri förfoganderätt om det i testamentet finns en föreskrift om sekundosuccession (jfr NJA 1950 s. 488). Sekundosuccession innebär att det finns någon annan som ska ärva när båda samborna avlidit, i detta fallet demensfonden. Det B erhållit genom testamente kan hen således inte testamentera bort.

Ett testamente kan aldrig göras oåterkalleligt, innebärande att ett testamente alltid kan återkallas. Återkallelse kan ske bland annat genom upprättande av ett nytt testamente, genom att testamentet förstörs eller genom att man otvetydigt ger tillkänna att förordnandet i testamentet inte längre är uttryck för ens yttersta vilja (jfr 10 kap. 5 § ärvdabalken). Möjligheten att återkalla testamentet är dock personligt. B kan återkalla sin del av testamentet och välja att testamentera sin kvarlåtenskap till någon annan, exempelvis dig. B:s ändring av A:s del av testamentet är däremot en nullitet. B:s ändring påverkar således inte A:s förordnande och det arv som är hänförligt till A ska tillfalla demensfonden enligt hens vilja.

Sammanfattningsvis kan den efterlevande sambon återkalla testamentet och ändra det till förmån för någon annan. Återkallelsen/ändringen kan dock endast ske av det den efterlevande sambon har rätt att testamentera bort. Den del den efterlevande sambon erhållit från den först avlidne sambon genom testamente har ärvts med fri förfoganderätt och kan inte testamenteras bort. Utgångspunkten är att den först avlidne sambons vilja ska respekteras och att den andel som är hänförlig till den först avlidne sambon ska fördelas enligt dennes förordnande.

För det fall att testamentet är otydligt, ni är osäkra på vad som kan testamenteras bort genom ändringen eller ni vill anlita en av våra jurister för hjälp att upprätta ett nytt testamente är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2720)
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?
2021-01-12 Kan vi ändra i vårt testamente?

Alla besvarade frågor (88087)