Kan domstolen döma i målet utan att den tilltalade är närvarande?

2019-01-26 i Domstol
FRÅGA
Mitt ex är åtalad för skadegörelse mot mig. Han kom inte till första förhandlingen. Nu väntar en ny förhandling. Vad händer om han inte kommer? Hur länge kan en person hålla sig undan rättegång? Han är även misstänkt för inblandning penningtvätt men dök inte upp till de förhandlingarna heller. Han påstås vara utomlands.Hur långt kan kan dra detta?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mina antaganden/utgångspunkter

Nedan i mitt svar har jag valt att kalla ditt ex för "X". Vidare har jag utgått från att X faktiskt befinner sig utomlands.

Allmänt om den tilltalades skyldighet att infinna sig i rätten

Den som är åtalad för brott benämns i en rättegång som tilltalad. En person som är tilltalad ska, enligt huvudregeln, infinna sig personligen vid en huvudförhandling i brottmål (21 kap. 2 § rättegångsbalken), om inte dennes närvaro kan betraktas sakna betydelse för utredningen. Ett exempel på det när kan vara betydelselöst att den tilltalade närvarar är ifall det rör sig om ett bagatellartat brott som denne erkänt sig skyldig till.

I enlighet med 45 kap. 15 § andra stycket rättegångsbalken ska den tilltalade kallas till huvudförhandlingen i en stämningen eller i en särskild kallelse. Ifall den tilltalade ska infinna sig personligen ska domstolen förelägga den tilltalade att infinna sig med hot om vite.

För det fall den tilltalade, som förelagts att personligen närvara vid huvudförhandlingen, inte dyker upp, ska domstolen i första hand avgöra huruvida målet kan prövas utan att tilltalade är närvarande (46:15 rättegångsbalken). I annat fall ska domstolen ta ställning till om vite ska dömas ut samt huruvida den tilltalade ska hämtas antingen samma dag eller till en annan dag eller häktas.

För det fall domstolen inte beslutar om hämtning eller häktning ska domstolen endast besluta att kalla den tilltalade på nytt till en annan dag (46:15 tredje stycket rättegångsbalken)

Ett exempel på när domstolen får döma i målet, trots den tilltalades är utevaro, är när saken anses kunna utredas på ett tillfredsställande sätt samt den tilltalade, sedan denne delgivits stämning, håller sig undan (46:15 a 1 st. rättegångsbalken). För att domstolen ska få göra det krävs det dock att dock att den tilltalade delgetts kallelse till huvudförhandling.

Kan domstolen döma utan att X är närvarande?

I din fråga skriver du att X uteblev från den första huvudförhandlingen samt att rätten satte ut huvudförhandlingen till en annan dag. Sålunda låter det som om X blev kallad av domstolen att infinna sig personligen. I så fall prövade också domstolen huruvida det var möjligt att pröva målet utan hans närvaro i enlighet med 46:15 rättegångsbalken och slutsatsen var att det inte var möjligt.

Min bedömning är att domstolen skulle kunna utreda ett skadegörelsebrott på ett tillfredsställande sätt, X:s närvaro. Dock kan det vara svårare att utreda penningtvätt, eftersom ett sådant brott i regel är mer komplicerat.

Det största problemet i det här fallet blir dock att domstolen måste delge en kallelse till X. I och med att han är utomlands kan detta bli svårt. Reglerna för delgivning ser olika ut beroende på vilket land som är aktuellt. Rent allmänt kan dock sägas att om domstolen vet vilket land X befinner sig så kommer de ta hjälp av Länsstyrelsen i Stockholm som i sin tur kontaktar myndigheterna i det berörda landet för att kunna delge X.

Vänligen,

Oscar Stenmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (346)
2019-05-21 Tågordning vid huvudförhandling i tvistemål och ordförandens roll
2019-05-08 Fråga om delgivning och brytande av preskriptionstiden för brott. Också fråga om när skadeståndsanspråk preskriberas
2019-05-08 Var rättegång i tvistemål hålls
2019-04-29 Vem får gå på en häktningsförhandling?

Alla besvarade frågor (69302)