Kan det utgöra brott att fotografera sitt barn och publicera det på nätet?

2021-05-15 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag läste om ett lagförslag som ska göra det olagligt att lägga ut sina barn i sociala medier, typ att det är emot barnkonventionen och GDPR att lägga ut bild på sina barn då de har rätt till integritet. Kommer den lagen att gå igenom, eller har den gått igenom? När kommer den isåfall gå igenom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga om föräldrars rätt att lägga ut bilder på sina barn på nätet aktualiserar i första hand regler i Barnkonventionen som numera gäller som svensk lag, men även regler i i brottsbalken (BrB).

Finns inget generellt förbud mot att dela foton på andra enligt svensk rätt

Först och främst bör konstateras att det inte finns något generellt förbud mot att ta och/eller dela med sig av foton på andra människor enligt svensk lag. Istället finns ett antal undantagssituationer då detta inte är tillåtet eller då detta är tillåtet endast under vissa villkor. Följande svar kommer dock att inrikta sig på barnfrågan i samband med att barnkonventionen trädde ikraft som svensk lag den 1 januari 2020.

Barnkonventionen och barnets rätt till integritet

I och med att barnkonventionen blev svensk lag har det diskuterats en hel del om detta skulle innebära att föräldrars rätt att lägga ut bilder på sina barn utan samtycke har begränsats, eller till och med helt försvunnit. Barnkonventionen innebär att barnets juridiska rättigheter stärkts, något som blivit allt mer vanligt i samhällen runt om i världen där samhällets syn på barnets autonomi ökat och fått fotfäste. Konventionen innehåller visserligen bestämmelser som tydligt framhäver barns rätt till personlig integritet, men det är fortfarande osäkert om dessa artiklar bör betraktas som "färdiga" såtillvida att de direkt grundar ett explicit förbud mot att lägga upp bilder på sina barn i nuläget. Däremot har det spekulerats kring att nuvarande lagreglering på området kanske kommer att behöva ändras och göras striktare med hänsyn till barnkonventionens krav, det har exempelvis nyligen inrättats en utredning för att få reda på hur väl de svenska lagarna är förenliga med barnkonventionen.

Fenomenet kallas för "sharenting", när föräldrar lägger upp bilder på sina barn i sociala medier. Anledningen till att det blivit omdiskuterat är för att bilddelandet kan väcka irritation hos barnen om de inte har gett sitt samtycke. Konventionen slår bland annat fast att barn har rätt till privatliv, något som indirekt påverkar hur föräldrar får sprida bilder på sina barn eftersom det på ett mer tydligt sätt framgår att barns rättigheter måste vägas in, även om det inte står i lagarna att man ska ta hänsyn till barnens bästa eller värna om barnens integritet.

En juridisk följd är att det är möjligt att lägga barnkonventionen ovanpå de svenska lagarna och tillämpa den direkt, på ett annat sätt än tidigare.

I den situationen är det mycket möjligt att ett förbud mot att fota sitt barn utan dennes samtycke kommer att införas. Än så länge har detta emellertid inte skett. I detta sammanhang bör det också belysas att det är barnets egen integritet som värnas vilket i grund och botten är en rättighet som endast barnet förfogar över. Det är alltså barnets samtycke som är av störst betydelse i frågan, inte vårdnadshavarens. Beträffande det eventuella "förbudet" ska dock påpekas att viss återhållsamhet är påkallad, i takt med att barnkonventionen åberopas i domstol kommer detta föranleder domstolspraxis - vilket gör att vi lättare kan besvara liknande frågor på rak arm. Då finns en praxis för vad domstolarna anser att barnkonventionen innebär och hur den ska tolkas.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Dani Elipas Gobraeel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93181)