Kan det förstärkta laglottsskyddet bli aktuellt när min far skänkt bort sin fastighet och bott kvar i den?

Min far avled i höstas och var omgift. Hans nuvarande fru fick deras gemensamma hus som gåva för 15 år sedan och det blev inskrivet som hennes enskilda egendom. De har gemensamma barn (mina halvsyskon).

Min far har bott kvar hela tiden fram till hans frånfälle och medverkat i husets skötsel och ekonomi (förmodar jag) under alla dessa år. Kan det vara så att omständigheten gör att det inte då kan räknas som gåva utan förtida testamente och därför ska tas upp i bouppteckningen. 7:4 ÄB.

Nu har bouppteckningen gjorts och där räknas huset inte in. Dessutom står det att jag skulle ha deltagit vid bouppteckningen vilket jag inte har gjort och därmed förmodar jag att bouppteckningen inte heller är giltig.

20:2 & 3 ÄB.

Tacksam för svar om hur jag (och min andra bror efter min far) ska hantera detta.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga undrar du om det förstärkta laglottsskyddet kan aktualiseras för gåvan av fastigheten samt om bouppteckningen är ogiltig eftersom du inte närvarat.

Innebörden av det förstärkta laglottsskyddet

Det förstärka laglottsskyddet framkommer i 7 kap. 4 § Ärvdabalken (ÄB) och har till syfte att förhindra att en arvlåtare kringgår laglottsreglerna genom att, istället för att upprätta testamente, skänker bort sina tillhörigheter. I praktiken innebär skyddet att gåvorna likställs med testamente. Det bör noteras att det förstärkta laglottsskyddet endast är tillämpligt om din laglott kränkts. Som bröstarvinge har du rätt till din laglott, dvs. hälften av arvslotten (jfr 7 kap. 1 § ÄB).

En grundförutsättning för en tillämpning av det förstärkta laglottsskyddet är att arvlåtaren skänkt bort egendom, vilket är uppfyllt i ditt fall. Till skillnad mot vad som gäller för reglerna om förskott på arv krävs det dessutom att det rör sig om en gåva för dödsfalls skull, dvs. att den till syftet är att jämställa med testamente. Lagen skiljer mellan två grupper av fall; dels gåvor som givits under sådana omständigheter att den till syftet är att jämställa med testamente (t.ex. gåvor som ges på själva dödsbädden), dels då arvlåtaren givit bort egendom på sådana villkor att gåvan till syftet är att jämställa med testamente. Till denna grupp hör fall då arvlåtaren stipulerat sådana villkor för gåvan att han kan beräkna att få behålla nyttan av egendomen. Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen bör till gruppen också räknas fall, då arvlåtaren rent faktiskt kan beräkna att få behålla nyttan av det bortgivna, t.ex. då gåvan ges till make eller annan med vilken givaren har gemensamt hem.

I ditt fall kan det således, under förutsättning att din laglott kränkts, argumenteras för en tillämpning av det förstärkta laglottsskyddet. Bevisbördan för att gåvan har varit att likställa med testamente åligger dig som bröstarvinge, vid yrkande om laglott. För att yrka om laglott och åberopa det förstärkta laglottsskyddet måste du väcka talan inom ett år från bouppteckningen.

Bouppteckningen

Som arvinge till din far var du vid hans frånfälle att räkna som dödsbodelägare (18 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Som dödsbodelägare skulle du ha kallats till bouppteckningen i god tid innan förrättningen (20 kap. 2 § ÄB). Om någon som kallats till bouppteckningen valt att inte närvara, ska det till bouppteckningen bifogas bevis om att vederbörande kallats till bouppteckningen (20 kap. 3 § ÄB). I annat fall får inte Skatteverket registrera bouppteckningen (jfr. 20 kap. 9 § tredje stycket ÄB).

Eftersom du är bröstarvinge skulle du ha kallats till bouppteckningen och Skatteverket skulle inte registrerat bouppteckningen om det inte bifogades bevis om att du blivit kallad. Om bouppteckning registrerats felaktigt har du en yttersta preskriptionstid om tio år på dig att göra anspråk på ditt arv (16 kap. 4 § ÄB).

Rekommendationer i ditt fall

Det är felaktigt att uppge att någon närvarat vid en bouppteckning om så inte är fallet. Om felaktigheter finns kan det begäras en tilläggsbouppteckning i vilken reglerna om bouppteckning och kallelse ska följas. Min rekommendation är därav, om du inte har en kopia av bouppteckningen, att du kontaktar Skatteverket för en kopia. Det kan vidare vara svårt att ha bevisbördan för någonting, t.ex. att visa att gåvan ska likställas med testamente. Det bör även has i åtanke att det kan bli kostsamt för det fall att du inte når framgång med din talan. Min rekommendation är därav att du anlitar en jurist som företräder dig. Juristen kan dels gå igenom alla uppgifter och rekommendera dig om huruvida du bör väcka talan eller ej samt kan även företräda dig för det fall att ni går till domstol. Detta kan en av våra jurister på Lawlines juristbyrå hjälpa dig med. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”