Kan det bli några konsekvenser av ett felaktigt beslut av rektor i ett disciplinärende?

FRÅGA
Hej!Om en rektor felaktigt ger en student varning för plagiat och studenten häver det genom disciplinnämnden (Kap 10. 10 §) finns det då regler eller lager om hur rektorn ska utredas. En rektor som slänger ut varningar utan belägg borde väl få påföljder?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Såsom jag förstår din fråga, har en student meddelats en varning av rektor på ett universitet jämte högskoleförordningens 10:e kapitel. Därefter har denna varning, efter att ha hänskjutits till universitetets disciplinnämnd, blivit upphävd. Du undrar nu om detta kan eller bör medföra några negativa konsekvenser för rektorn.

Jag kommer i mitt svar att fokusera på om det kan bli aktuellt med någon juridisk sanktion för rektorn.

I brottsbalken finns regler om straffansvar vid myndighetsutövning

Regler om straffansvar vid försummelse vid myndighetsutövning finns i brottsbalken (hädanefter BrB).

I 20 kap. 1 § BrB stadgas följande: "Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar."

Innebörden av paragrafen, är att den som vid myndighetsutövning åsidosätter vad som gäller för uppdraget kan straffas för tjänstefel, om gärningen inte är att bedöma som ringa. Det finns ingen annan paragraf i brottsbalken som rektors agerande rimligen kan passa in under. För att besvara frågan om en rektors felaktiga åläggande av en disciplinpåföljd kan föranleda straffansvar, måste vi alltså bedöma om rekvisiten i 20 kap. 1 § BrB är uppfyllda.

Rektors meddelande av varning är möjligen begått vid myndighetsutövning

Myndighetsutövning är ett juridiskt begrepp med en vid innebörd. I princip innefattar det allt sådant agerande, som kan anses ge uttryck för samhällets maktbefogenheter i relation till den enskilde - såväl positiva som negativa beslut omfattas. För att ett agerande skall innefatta myndighetsutövning, har HD dock i NJA 2014 s. 910 uttalat att det krävs att agerandet innebär rättsverkningar för den enskilde.

Meddelandet av disciplinpåföljder enligt högskoleförordningen, utgör enligt min bedömning (utifrån den ovanstående definitionen) inte nödvändigtvis i sig myndighetsutövning; beslut om disciplinpåföljd fattas på grundval av högskoleförordningen, och innebär negativa konsekvenser för en enskild, men innebär samtidigt inte några direkt rättsverkningar.

Emellertid omfattas allt agerande "vid" myndighetsutövning av straffbestämmelsen. Ett beslut om varning, är en del av ett större övergripande disciplinförfarande mot en student, och enligt min mening måste rektorns beslut att inte hänskjuta ärendet till disciplinnämnden och istället låta det stanna vid en varning i sig utgöra ett agerande som får starka indirekta rättsliga konsekvenser för den enskilde och som är ett led i myndighetsutövning. När rektorn fattade beslut om att meddela en varning, utgjorde detta alltså sådant agerande vid myndighetsutövning som kan medföra straffrättsligt ansvar.

För att straffansvar ska komma ifråga, krävs att det faktiskt förekommit försummelse som inte är ringa

Som framgår av 20 kap. 1 § BrB, krävs att den som utövar myndighet åsidosätter vad som gäller för uppdraget för att ett straff skall komma ifråga.

Det är utomordentligt viktigt att poängtera, att det faktum att rektorns beslut ändrats av disciplinnämnden, inte i sig innebär att rektorn åsidosatt vad som gäller för hans uppdrag. Juridiska bedömningar (såsom åläggande av disciplinansvar) är ofta knepiga, och det finns ett betydande utrymme för olika bedömningar.

Därtill kommer, att paragrafen undantar "ringa fall" från ansvar. Det räcker alltså inte med att rektorn rent faktiskt tillämpat högskoleförordningen fel - felet måste dessutom vara av ett visst allvar. En felaktig varning är vidare ett sådant relativt lindrigt ingrepp från det allmänna, att det redan i sig i viss mån talar för att ett lindrigare fel är att betrakta som ringa.

Det är extremt tveksamt om rektorn kan anses ha begått tjänstefel

Allt det jag skrivit ovan, innebär kort och gott att det lär krävas en verkligt grov felbedömning från rektors sida, för att det ska bli aktuellt med ansvar för tjänstefel. Det måste, enligt min bedömning, röra sig om antingen ett oerhört grovt fel som uppenbarligen ej har något som helst stöd i varken omständigheterna i ärendet eller högskoleförordningens disciplinregler - eller alternativt ett mindre grovt fel, men som uppenbarligen är betingat av att rektorn tagit ovidkommande hänsyn för att medvetet "plåga" just den aktuella studenten ifråga.

Jag kan utifrån informationen du gett mig i fråga inte uttala mig om ifall felet rektorn begått (om ett sådant ö.h.t begåtts, jämför vad jag sagt om juridiska bedömningar) är så grovt att tjänstefelsansvar kan komma ifråga. Spontant uppfattar jag det dock som tämligen osannolikt, men utan närmare information kan jag inte vara säker. Mot bakgrund av att det framstår som så osannolikt att rektorn faktiskt begått ett brott, avråder jag från att exempelvis upprätta en polisanmälan eller en JO-anmälan.

Det kan finnas en idé att anmäla det inträffade till Universitetskanslerämbetet

Utöver de straffrättsliga reglerna, utövar Universitetskanslerämbetet en mer allmän tillsyn över universitet och högskolor. Återigen finns det utrymme för juridiska bedömningar - men om rektorn har begått ett fel som ändock inte är att anse som så allvarligt att det kan föranleda ansvar för tjänstefel, kan det finnas en idé att anmäla det inträffade till Universitetskanslerämbetet, och låta dem granska det. Jag lämnar en länk till UKÄ:s hemsida här. Tänk dock på att det, för att nå framgång i ett tillsynsärende, även här måste röra sig om ett faktiskt fel, och inte bara en skillnad i juridisk bedömning av ett händelseförlopp. Om UKÄ kommer fram till att fel har begåtts, kan myndigheten uttala kritik.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det regler som straffbelägger felaktig myndighetsutövning, och som teoretiskt sett kan vara tillämpliga om en rektor felaktigt meddelar en varning på felaktig grund. Det måste emellertid vara fråga om en verkligt grov felbedömning, för att det ska bli aktuellt med straffrättsligt ansvar för rektorn. Även om straffrättsligt ansvar inte är aktuellt (exempelvis för att felet är för litet), kan det finnas en idé i att anmäla det inträffade till UKÄ - även i detta krävs dock att det är fråga om ett faktiskt fel i rättstillämpning, och inte bara en skillnad i juridisk bedömning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor, eller om jag missförstått dig, är du välkommen att ställa fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (275)
2020-07-02 Jobba som gymnasielärare efter ha begått ringa narkotikabrott
2020-06-29 Uppehållstillstånd vid högre utbildning.
2020-05-30 Ogiltig frånvaro trots överenskommelse med lärare och rektor
2020-05-30 När får en lärare säga åt en elev att lämna klassrummet?

Alla besvarade frågor (81800)