Kan den ena föräldern kräva gemensamt vårdnadsansvar om den andra motsätter sig det?

2021-09-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Pappan vill inte ha gemensam vårdnad och mamman vill inte ha ensam vårdnad. Kan mamman tvinga pappan till gemensam vårdnad även fast han inte vill? Hur går man till väga? Om han vägrar skriva på papper osv gällande skola, fsk, flytt vad händer då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du om en av föräldrarna kan kräva gemensam vårdnad om den andra motsätter sig det. Regler om vårdnadshavandskap finns i föräldrabalken (FB).

Barnets bästa är alltid avgörande

För att ändra i vårdnaden om barnet behöver en ansökan skickas in till domstol, under förutsättning att föräldrarna inte är eniga om beslutet (6 kap. 5 § FB). Inledningsvis är det viktigt att poängtera att när barn är inblandade i familjerättsliga spörsmål kommer frågan om vad som är till barnets bästa alltid vara utgångspunkt och avgörande för domstolens bedömning. Detta gäller inte minst i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. När domstolen ska utdröna vad barnets bästa i det enskilda fallet betyder ska hänsyn tas till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). Föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov i första hand och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet ska även beaktas (6 kap. 5 § FB). En nödvändig förutsättning för gemensam vårdnad är att det i viss utsträckning finns ett fungerande samarbete mellan föräldrarna, eftersom det är nödvändigt för att de ska kunna ta gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Hur samarbetet kommer till uttryck kan skilja sig mycket från fall till fall. Det viktiga är att föräldrarna tillsammans är kapabla att hantera frågor som rör barnet i gemenskap, och att ett eventuellt bristande samarbete inte går ut över barnet.

I ljuset av det ovan sagda måste mamman och pappan i det här fallet söka hitta svaret i frågan om vad som blir för barnets bästa. Det kan finnas många skäl till att en person inte vill ha gemensam vårdnad, t ex pga den andra förälderns agerande framför eller mot barnet, eller att denne inte uppfyller vissa föräldrarättsliga förpliktelser. Samtidigt kan ett motsättande av gemensam vårdnad också innebära att man inte prioriterar barnets behov av umgänge med båda föräldrarna, och således inte har barnets bästa i åtanke. Av den anledningen är det alltid omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande. Skulle den ena föräldern t ex ha utfört våld gentemot barnet eller mot den andra partnern, är det i princip alltid omständigheter som ger upphov till ensam vårdnad till den andra föräldern.

Vad innebär det här i ditt fall?

Som ovan nämnt är omständigheterna i det enskilda fallet ensamt avgörande för hur en sådan här fråga ska besvaras. Med hänsyn till att du utelämnar omständigheter som kan vara vägledande i bedömningen blir det svårt för mig att ge dig ett konkret svar. Däremot kan en förälder inte tvinga den andra till vårdnadsansvar, om inte en ansökan till domstol skulle göras och rätten anser att det är bäst förenligt med barnets bästa.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (871)
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?

Alla besvarade frågor (96494)