FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt10/12/2018

Kan den ena föräldern ensidigt bestämma var barn med gemensam vårdnad ska gå i skolan?

Hej!

Om jag och mitt ex har gemensam vårdnad om våran dotter som är 6år och går i förskoleklass, hon går hos mig och har alltid gjort. Allt går bra och hon har vänner och familj runt omkring sig här. Pappan bor ca 25 mil bort. Har varit tjaffs tidigare om skolgången för dottern och det var knappt att det vart godkänd skolgång för hans del hos mig. Nu hotade han mig på telefon idag när vi pratade ang om skolgången. Han tänker skicka in en ansökan om skolgång hos honom, om inte jag får med på det får jag skylla mig själv. Men hur går jag tillväga nu? Jag accepterar inte detta! Han har alltid varit såhär mot mig, nervärderande och ska ha kontrollen. Tänker givetvis inte godkänna nån ansökan när hon redan ha det bra hos mig och min nya familj.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig att inledningsvis förklara vilka regler som gäller enligt lagen och vilken utgångspunkt rätten har. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om hur du kan gå vidare för att få en lösning. Min utgångspunkt i mitt svar är att ni har gemensam vårdnad om er dotter.

Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Att barnets bästa ska vara avgörande är ett högt ställt krav och det finns inget som är viktigare än vad som är bäst för barnet i bedömningen. I bedömningen om vad som är till barnets bästa ska det särskilt fästas avseende vid risken för att barnet utsätts för övergrepp, men även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Den som är vårdnadshavare ska bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter (6 kap. 11 § FB). I ert fall, när ni har gemensam vårdnad, ska sådana beslut tas av er tillsammans (6 kap. 13 § första stycket FB). De frågor ni gemensamt ska besluta om som vårdnadshavare är större och mer ingripande beslut. Typiskt sett kan det avse vart barnet ska gå i skola/förskola eller vart hon ska bo, längre utlandsresor m.m. Mer vardagliga avgöranden behöver inte vårdnadshavarna ta tillsammans. Till vardagliga avgöranden räknas t.ex. vad ett barn ska äta, sovtider m.m. Val av skolgång är som sagt typiskt sett ett sådant beslut ni ska ta gemensamt och som pappan inte kan bestämma själv.

Vänd dig till familjerätten för ett samtal i första hand

Mitt råd är att du i första hand vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga så det krävs att pappan till er dotter går med på det för att ni ska träffas i ett sådant samtal.

Familjerätten har i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som ert. Familjerätten har tystnadsplikt, är objektiv och ser till barnets bästa. Dess uppgift är att medla och se till att ni får en fungerande dialog. Kanske kan ni i familjerätten komma fram till en lösning som fungerar för både er och er dotter. Ibland är det bättre med en tredje part som kan hjälpa till att få en konstruktiv dialog.

För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Ett alternativ är att begära enskild vårdnad

Som redogjort för enligt ovan kan inte pappan ensam ta beslutet att flytta er dotter och att hon ska gå i skola hos honom. Ett alternativ om ni verkligen inte kan enas är att du vänder dig till domstol och begär enskild vårdnad (6 kap. 5 § första stycket FB). Det är ett av de alternativ som även pappan har om han vill ha egen bestämmanderätt över t.ex. skolgång och boende.

Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av er ska rätten fästa särskilt avseende vid er förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket FB). Vad som är sådana samarbetsproblem att vårdnaden bör ändras till enskild får bedömas från fall till fall. Viss ledning kan tas från rättsfallet NJA 2007 s. 382. I rättsfallet uttalade Högsta Domstolen: "Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet."

Domstolens bedömning innebär således att om ni har långvariga samarbetsproblem som inte är av övergående natur, talar det för att vårdnaden ska vara enskild till en av er. I bedömningen ska, som inledningsvis redogjort för, barnets bästa vara avgörande. I en domstolstvist kan det således innebära att du eller pappan får enskild vårdnad. Om dottern bott länge hos dig och rotat sig hos dig, talar det i regel för att barnets bästa är att bo kvar hos dig och att vårdnaden tillfaller dig. Dock kan jag inte uttala mig närmre än så i ditt fall; det görs en helhetsbedömning i varje fall om vad som är barnets bästa.

Mitt råd till dig är enligt ovan att du i första hand vänder dig till familjerätten. I första läget är förhoppningen att du och pappan redan då kan komma överens om en lösning som fungerar för er och er dotter. Jag är av uppfattningen att samarbetssamtal hos familjerätten inte ska underskattas. Det kan göra en väldig skillnad med en oberoende part som hjälper er att få till en konstruktiv dialog.

Om pappan vill ha en egen rätt att bestämma vart er dotter ska gå i skola är alternativet att han vänder sig till tingsrätten med begäran om enskild vårdnad. Rättens första förslag kommer vara att ni gemensamt går med på att ha samarbetssamtal. I det fallet är det bra att redan ha varit på sådana. Förhoppningen med samarbetssamtal är att ni kan enas och få ett bra samarbete utan att ens behöva gå till domstol!

Skulle ni trots samarbetssamtalen hamna i domstol bör du anlita en jurist som företräder dig. För det ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000