FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt22/06/2018

Kan clip-art bilder omfattas av upphovsrätten?

Vad är det för skydd för clipart bilder på nätet. Hittar ingen information om det.

När det gäller vanliga foton tagna med kamera så är dom ju skyddade även om dom inte kommer upp i verkshöjd. Och foton är då skyddade via upphovsrätt eller fotorätt om jag förstått det rätt.

Men vad gäller för clipart bilder. De är ju ritade. En del bilder är ju väldigt enkla som vem som helst kan göra. Men generellt sett. Och om man behöver bedöma verkshöjd är det väl en domstol som ska avgöra det.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Mina utgångspunkter

I mitt svar till dig kommer jag att kortfattat gå igenom kraven för verkshöjd och svara på om du kan använda clip-art bilder du funnit på nätet. Jag kommer inte närmre att redogöra närmre för bildernas skyddsomfång, vilket vore aktuellt för det fall att du hade skapat egna clip-art bilder och anklagats för intrång i annans upphovsrätt. Avslutningsvis sammanfattar jag kort vad som gäller i ditt fall. För ett snabbt svar kan du hoppa direkt till slutet av svaret.

Vad krävs för upphovsrättsligt skydd? Vad är verkshöjd?

I 1 § Upphovsrättslagen (URL) framkommer vad som kan skyddas enligt den egentliga upphovsrätten. Lagrummet innehåller exempel på vad som kan skyddas och ska tolkas i en vidsträckt mening. Det mesta kan skyddas upphovsrättsligt. Fotografiska verk, men även andra alster av bildkonst, kan skyddas (1 § första stycket p5 URL). Exempel på andra alster av bildkonst kan vara t.ex. ritningar och målningar.

Som du redan är inne på i din fråga krävs det att ett verk uppnår verkshöjd för att det ska få upphovsrättsligt skydd. I motiven till upphovsrättslagen beskrivs verkshöjd som att verket ska "höjt sig till en viss grad av självständighet och originalitet" (prop. 1960:17 s. 379). Utöver ett visst mått av självständighet och originalitet ställs även ett krav på individuell särprägel vilket kan sägas innebära att produkten ska ha en så personlig eller säregen prägel att två av varandra oberoende personer inte ska kunna skapa två likadana verk. Som exempel kan anges att Högsta domstolen i NJA 1998 s. 563 ansåg att byggnadsritningar var upphovsrättsligt skyddade.

Upphovsrätten är starkt sammanbunden med EU-rätten varvid utslag från EU-domstolen spelar stor roll i vilket krav som ställs. För att uppnå upphovsrättsligt skydd ställs ett ganska måttligt krav. EU-domstolen har beskrivit originalitetskravet som att det ska vara originellt i den meningen att det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Som exempel kan ges C-145/10 Painer som handlade om ifall ett porträttfotografi kunde uppfylla originalitetskravet. I målet ansåg domstolen att det var tillräckligt att upphovsmannen i samband med skapandet av sitt verk kunnat uttrycka sin kreativa kapacitet genom att göra fria och kreativa val. Så kunde i det fallet ske genom scensättning, val av pose och användande av olika framkallningsmetoder.

Upphovsmannen har både en ekonomisk och ideell rätt

Upphovsmannen har dels en ekonomisk ensamrätt (2 § URL), dels en ideell rätt (3 § URL). Den ekonomiska rätten ger upphovsmannen en ensamrätt att framställa exemplar av verket eller att göra det tillgängligt för allmänheten. Den ideella rätten ger upphovsmannen en rätt att anges som upphovsman och rätt att verket inte används i ett sammanhang som är kränkande.

Att använda clip-art bilder i tryckt skick (t.ex. att du skriver ut bilderna och använder dem) är en exemplarframställning (2 § första stycket URL) medan att använda bilderna på internet (t.ex. i en blogg) är en överföring till allmänheten (2 § tredje stycket p1 URL). Du får dock framställa ett eller några få exemplar för privat bruk (12 § URL). Med privat bruk menas att kopian bara får användas i privatlivet och inom familje- och umgängeskretsen. Det innefattar inte att publicera den på din blogg eller i sociala medier.

Clip-art bilder kan vara upphovsrättsligt skyddade men det är domstolen som avgör i slutändan

Om en clip-art bild uppnår en viss grad av självständighet och originalitet kan den vara upphovsrättsligt skyddad. Det mesta kan enligt ovan beskrivet skyddas med upphovsrätten. Det måste göras en bedömning i det enskilda fallet om så är fallet. Precis som du är inne på i din fråga är det en domstol som i slutändan får avgöra om en clip-art bild uppnår verkshöjd och det finns ett upphovsrättsligt skydd.

Skulle du använda en clip-art bild som är upphovsrättsligt skyddad och det inte är för privat bruk kan du bli stämd inför domstol. Sker det kan du dömas till böter eller fängelse (53 § URL) och du ska även betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen (54 § URL). När det gäller en clip-art bild är inte fängelse aktuellt, dock kan du dömas till böter och du blir alltid skyldig att betala ersättning för att du använt bilden.

Sammanfattning och råd i ditt fall

För att ett verk ska vara upphovsrättsligt skyddat krävs att det uppnår verkshöjd. En clip-art bild kan, beroende på hur avancerad den är, vara upphovsrättsligt skyddad. Att använda en upphovsrättsligt skyddad bild kan medföra såväl böter som krav om ersättning. Enda undantaget är om det sker för privat bruk i privatlivet.

Det är i slutändan domstolen som avgör om en clip-art bild uppnår verkshöjd och om ett intrång har skett. Dock krävs det en stämning mot dig och det torde vara onödigt att hamna i domstol för att du är osäker på om du får använda en bild eller ej. Mitt råd till dig är därmed att vara väldigt restriktiv med vilka bilder (såväl foton som clip-art bilder) du laddar ner och använder, om det inte är för uteslutande privat bruk. Som tips rekommenderar jag dig att söka efter bilder och clip-art som omfattas av Creative Commons-licens. Creative Commons har olika licenser, men som exempel kan nämnas Creative Commons Public Domain, vilken ger dig rätt att både kopiera, ändra och publicera bilden fritt i både personligt och kommersiellt sammanhang utan att be om lov.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma.

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?